Sunday, January 21, 2018

M 178: KUMPULAN VIDEO PUISI OLEH MUSTOFA BISRIKOLEKSI VIDEO PUISI SINIKAL 
OLEH BAPAK MUSTOFA BISRI

.
..
SUJUDMANA ADA NEGERI SESUBUR NEGERIKUDALAM RENUNGAN MALAMKAU INI HARUS BAGAIMANA, ATAU AKU HARUS BAGAIMANA?SELAMAT TAHUN BARU


Wednesday, January 3, 2018

M 177: UGAMA ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA


ISLAM DI MALAYSIA

Islam adalah Agama Persekutuan

Perkara 3 (1) Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa "Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan”. (Perlembagaan Persekutuan).

Rujuk: http://www.scribd.com/doc/13632040/Perkara-3-1-Islam-Adalah-Agama-Persekutuan#scribd

Kita telah menyaksikan bahawa mutakhir ini (selepas tahun 2000) terdapat beberapa golongan atau kumpulan (NGO dan kumpulan agama lain) yang mempersoalkan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. Perkara begini tidak sepatutnya berlaku memandangkan telah lama kita mengecapi kemerdekaan dan kontrak sosial yang dibina sebagai pengukuh yang menyokong kestabilan negara selama ini, semenjak lebih 50 tahun dahulu tidak patut dipersoalkan.

Perkara yang telah persetujui bersama oleh pengasas-pengasas dan pejuang-pejuang kemerdekaan terdahulu tidak patut dipertikaikan lagi. Sesiapa yang berbuat demikian maka mereka tidak layak menggelar atau mengakui bahawa diri mereka adalah rakyat negara ini.

Islam telah lama bertapak di Tanah Melayu semenjak daripada dahulu lagi. Islam mula bertapak di Asia Tenggara pada abad ke 17. Agama Islam dikembangkan di Tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Arab yang berdagang di AsiaTenggara. Agama Islam telah dibawa oleh pedagang-pedagang ini ke Melaka dan seterusnya menjadikannya sebagai pusat penyebaran Islam di rantau ini. Pengaruh agama Islam dapat dilihat dalam pentadbiran sistem kerajaan Melayu Melaka sepertimana yang telah dibuktikan oleh sejarah. Ini dapat dilihat semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah (1477-1488) yang telah memerintah Melaka berdasarkan corak pemerintahan Khalifah Islam iaitu Saidina Umar al-Khattab. Raja Melaka menjadi ketua agama Islam dan menggunakan Sultan bagi mencerminkan seorang pemerintah yang beragama Islam.

Undang-undang Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut juga dibentuk berdasarkan kepada hukum-hukum Islam. Tanah Melayu telah dijajah oleh beberapa kuasa asing. Namun, Islam tetap utuh dan tidak mudah disingkirkan daripada penduduk Tanah Melayu. Kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu contohnya tidak dapat mengubah agama Islam sebagai anutan penduduk tempatan pada masa itu. Sistem pentadbiran sahaja yang dapat diambil alih oleh pihak British. Tetapi kuasa berkaitan agama dan adat istiadat masih diberikan kepada Raja-raja di negeri-negeri berkenaan. Misalnya negeri-negeri yang dikategorikan sebagai Negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan diletakkan di bawah satu pentadbiran kerajaan pusat. Semua hal ehwal pentadbiran di peringkat kerajaan negeri dilaksanakan mengikut nasihat Residen-General, kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat Orang Melayu dan Agama Islam.

Tanah Melayu telah mengalami zaman penjajahan yang panjang bermula daripada penjajahan kuasa Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan seterusnya kembali semula kepada Inggeris. Inggeris kembali ke Tanah Melayu dan membawa cadangan penubuhan Malayan Union. Namun cadangan penubuhan Malayan Union mendapat tentangan daripada masyarakat Melayu pada masa itu. Penentangan init telah membawa kepada penubuhan Suruhanjaya Reid pada tahun 1956 untuk menggubal Perlembagaan Tanah Melayu dan seterusnya membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan bebas daripada penjajahan. Ahli suruhanjaya ini terdiri daripada Lord Reid (British), Sir Ivor Jennings (British), Sir William Mckell (Australia), B. Malik (India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan).

Suruhanjaya telah bersidang sebanyak 131 kali untuk merangka suatu memorandum bagi pembentukan perlembagaan yang memiliki segala elemen keadilan dan diterima oleh setiap penduduk sebagai kontrak sosial yang mengikat semua rakyat untuk penubuhan negara yang merdeka. Dalam proses ini berlakulah tolak ansur antara kaum dari segi perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Secara tidak langsung berlaku satu perjanjian murni di antara kaum-kaum di negara ini demi untuk kepentingan bersama.

Suruhanjaya ini bertanggungjawab merangka draf perlembagaan yang adaseperti sekarang. Namun, penyertaan rakyat tempatan juga penting kerana ia menunjukkan betapa perlembagaan yang ada sekarang bukanlah sesuatu yang diwariskan oleh suruhanjaya berkenaan. Suruhanjaya berkenaan dipandu oleh syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh persidangan di London yang meminta suruhanjaya menyiapkan perakuan dan draf perlembagaan yang mengandungi perkara-perkara seperti berikut:

1.      pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat;
2.     pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-rajaMelayu;
3.     pewujudan jawatan ketua negara bergelar Yang di Pertuan Agong;
4.     pemeliharaan hak-hak istimewa orang-orang Melayu serta hak-hak yang sahmilik kaum-kaum lain serta; dan
5.     pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruhMalaya.

Laporan suruhanjaya yang lengkap dan siap pada awal tahun 1957 kemudiannya dikemukakan kepada Kerajaan British dan juga kepada raja-raja Melayu. Ini diikuti oleh siri-siri mesyuarat di London dan Kuala Lumpur bagi membincangkan isi laporan tersebut. Hasil daripada siri perbincangan ini telah membawa kepada Kertas Putih yang merupakan kumpulan syor tambahan yang sebahagian besarnya merupakan hasil semakan terhadap syor-syor yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid. Kedudukan dan kuasa Majlis Raja-raja, kedudukan istimewa orang-orang Melayudan kedudukan agama Islam adalah antara perkara-perkara penting yang dikemukakan oleh Kertas Putih. Perlembagaan Persekutuan yang ada sekarang adalah hasil daripada cadangan tambahan yang dikemukakan oleh Kertas Putih.

Draf tersebut mula wartakan sebagai sebuah dokumen undang-undang pada 31 Ogos 1957 yang mengandungi perkara-perkara berikut :

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Akta Kemerdekaan Persekutuan  Tanah Melayu 1957 yang diluluskan oleh Parlimen Britain di London;

1.     Ordinan Perlembagaan Persekutauan 1957 yang diluluskan oleh Majlis Perundangan  Persekutuan di Kuala Lumpur; dan
2.     Pelbagai enakmen yang diluluskan oleh majlis-majlis perundangan negeriyang  bertujuan memberi kuatkuasa undang-undang kepada draf perlembagaan yang  dikemukakan oleh Kertas Putih tadi. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-  undang yang tertinggi di Malaysia. Perkara berkaitan agama di dalam perlembagaan  dinyatakan di bawah Perkara 3, Perkara 11 dan Perkara 12.:

Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan

(1) Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan ; tetapi ugama-ugama lain bolehdiamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

(2) Dalam tiap-tiap Negeri melainkan negeri-negeri yang tidak mempunyai Raja,kedudukan Raja sebagai Ketua ugama Islam dalam Negerinya secara dan setakat mana yang diakui dan diisytiharkan oleh Perlembagaan Negeri itu,dan juga, tertakluk kepada Perlembagaan Negeri itu, segala hak, keistimewaan, hak kedaulatan dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua ugama Islam tidaklah tersentuh dan tercatat, tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-raja supaya meliputi seluruh Persekutuan, maka tiap-tiap orang Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai Ketua Agama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya.

(3) Perlembagaan-perlembagaan bagi Negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi kepada Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai Ketua agama Islam dalam negeri itu.

(4) Tiada apa-apa dalam Perkara ini mengurangkan kuasa mana-manaperuntukan lain dalam Perlembagaan ini.

(5) Walau apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua ugama Islam dalam Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud ini Parlimen boleh dengan undang-undang membuat peruntukan-peruntukan bagi mengadakan peraturan mengenai hal-ehwal ugama Islam dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara berhubung dengan ugama Islam.

Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan

(1)  Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dantertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan ugamanya.

(2)  Tiada sesiapa pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai jika pendapatandari cukai itu adalah diuntukkan khas sama ada kesemuanya atausebahagiannya bagi maksud-maksud sesuatu ugama yang lain daripadaugamanya sendiri.

(3)  Tiap-tiap kumpulan ugama adalah berhak :-

       (a) menguruskan hal-ehwal ugamanya sendiri.

       (b)  Menubuh dan menyenggara yayasan-yayasan bagi maksud-maksud ugama  
       atau khairat; dan

       (c)  Memperolehi dan mempunyai harta serta memegang danmentadbirkannya  
        mengikut undang-undang.

(4)    Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah-wilayah Persekutuan KualaLumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawalatau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugamaantara orang-orang yang menganuti ugama Islam.
(5)    Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanandengan undang-undang am mengenai ketenteraman awam, kesihatan awamatau akhlak.

Perkara 12 Perlembagaan Persekutuan

(1)   Tiap-tiap kumpulan ugama adalah berhak menubuhkan dan menyenggara institusi-institusi untuk pelajaran kanak-kanak dalam ugama kumpulan itu sendiri, dan tidaklah boleh ada pembezaan semata-mata oleh sebab ugama dalam mana-mana undang-undang berkaitan dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu; tetapi adalah sah bagi Persekutuan atau sesuatu Negeri menubuhkan atau menyenggara institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam ugama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang diperlu bagi maksud itu.

(2)   Tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaran-ajaran mengenai apa-apa ugama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau sembahyang sesuatu ugama yang lain daripada ugamanya sendiri.

(3)   Bagi maksud Fasal (3), ugama bagi seseorang yang berumur kurang daripada lapan belas tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya.

Merujuk kepada apa yang termaktub di atas, kepercayaan kepada agama adalah satu perkara yang paling asas dalam kehidupan. Kepentingan agama ialah dapat memupuk nilai-nilai murni bagi melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan bermoral. Bagaimanapun penerapan nilai agama dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia adalah satu yang amat mencabar.

Peruntukan Perlembagaan yang memberikan perhatian seimbang kepada semua agama serta sokongan adil yang diberikan oleh kerajaan untuk mewujudkan keyakinan rakyat bagi mengamalkan kepercayaan agama masing-masing dalam keadaan selamat. Ini akan meningkatkan toleransi dalam masyarakat Malaysia dan seterusnya berjaya memupuk perpaduan dikalangan masyarakat yang berbilang kaum. Islam adalah agama persekutuan. Peruntukan seperti yang terkandung dalam Perlembagaan adalah sangat jelas menegaskan bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak akan mengancam hak bukan Islam untuk menganut dan mengamalkan kepercayaan beragama secara bebas di Malaysia.

Selain itu dinyatakan di dalam perlembagaan bahawa pihak berkuasa boleh menggunakan wang awam yang dipungut melalui cukai untuk tujuan-tujuan agama Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam diberikan kedudukan yang lebih istimewa berbanding agama lain sepertimana yang dilihat semenjak daripada dahulu lagi berdasarkanbukti-bukti yang terdapat dari sejarah negara ini.

Dalam Perkara 11 di atas, ia mengandungi peruntukan utama mengenai hak kebebasan beragama yang merangkumi segala hak yang meliputi aspek-aspek menganut, mengamal dan mengembangkan agama-agama lain yang terdapat dinegara ini.

Bagaimanapun hak mengembangkan agama tertakluk kepada peruntukan bahawa pengembangan agama-agama lain tertakluk kepada sekatan undang-undang. Sekatan ini termasuklah larangan mengembangkan ajaran agama lain selain Islam kepada penganut Islam. Undang-undang yang menyekat penyebaran agama lain dikalangan orang Islam masih belum ada di negeri Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang.

Keperluan kepada undang-undang ini ialah untuk melindungi orang Islam daripada dipengaruhi kepercayaan lain. Seperti yang disebutkan, peruntukkan ini menunjukkan kelebihan yang diberikan kepada Agama Islam. Keistimewaan ini sebenarnya berkait rapat dengan sejarah dan latar belakang negara. Walaupun terdapat perbahasan bahawa ianya tidak mengikuti prinsip kesamarataan, tetapi kesedaran bahawa orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam dan bukan Melayu telah diberikan hak-hak yang adalah Islam tidak memaksa orang bukan Islam menerima Islam.

Namun di Negara kita kebebasan beragama ini boleh disekat melalui undang-undang. Perlembagaan dengan jelas menyatakan bahawa kebebasan ini tertakluk kepada undang-undang yang diluluskan bagi mengawal atau menyekat pengembangan agama yang lain daripada Islam di kalangan umat Islam.

Selain itu perlembagaan juga menyebut bahawa kebebasan agama tidak boleh digunakan untuk menyalahi undang-undang awam mengenai ketenteraman awam, kesihatan awam atau akhlak. Perlembagaan menyatakan bahawa kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dijamin di bawah bab mengenai kebebasan asasi. Kedudukan ini termasuk dalam hak-hak lain di bawah bab mengenai kebebasan asasi di dalam perlembagaan yang tidak boleh digantung atau dinafikan oleh undang-undang yangdiluluskan di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan.

Perbincangan berkaitan Agama dan Perlembagaan ini perlu diteliti dari segisejarahnya. Kedatangan Islam ke negara kita telah lama berlaku sejak zaman dahulu lagi. Manakala semasa penggubalan Perlembagaan yang di lakukan oleh Suruhanjaya Reid turut mengambil kira berkaitan dengan agama sebagai salah satutonggak bagi membentuk perlembagaan negara ini. Mahkamah dan keputusan berkaitan dengannya juga turut mempengaruhi bagaimana penaksiran berkaitan kedudukan Agama Islam dalam Perlembagaan. Setiap kes yang di bawa dan diberikan keputusan oleh mahkamah mempengaruhi pandangan terhadap kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan negara. Secara kesimpulannya, kefahaman berkaitan dengan perlembagaan adalah penting. Masyarakat tidak faham apabila mereka tidak mengetahui perkara yang sebenarnya ditafsirkan oleh perlembagaan. Agama Islam adalah bersifat terbuka dan universal, bukan hanya untuk sesuatu kaum sahaja. Sebaliknya untuk semua umat manusia. Oleh itu pendidikan berkaitan Perlembagaan negara perlu ditekankan kepada semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini dapat membentuk masyarakat yang mengetahui hak dan keperluan sebagai warganegara dan juga hak Negara terhadap individu yang menjadi warga negaranya.


Bagaimanapun penerapan nilai agama dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia adalah satu yang amat mencabar. Peruntukan Perlembagaan yangmemberikan perhatian seimbang kepada semua agama serta sokongan adil yang diberikan oleh kerajaan untuk mewujudkan keyakinan rakyat bagi mengamalkan kepercayaan agama masing-masing dalam keadaan selamat. Ini akan meningkatkan toleransi dalam masyarakat Malaysia dan seterusnya berjaya memupuk perpaduan dikalangan masyarakat yang berbilang kaum. Islam adalah agama persekutuan. Peruntukan seperti yang terkandung dalam Perlembagaan adalah sangat jelas menegaskan bahawa kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan tidak akan mengancam hak bukan Islam untuk menganut dan mengamalkan kepercayaan beragama secara bebas di Malaysia.


Monday, January 1, 2018

M 176: PRESTASI DAN DEFISIENSI KEPIMPINAN UMNOUMNO PENCAPAIAN
 DAN CABARAN
UMNO ATAU PEKEMBAR


Nama Presiden 
UMNO
Tempoh 
Perkhidmatan
Dato’ Sir Onn bin Dato' Jaafar
(12 Feb 1896 - 19 Jan 1962)
11 Mei 1946 hingga 
26 Ogos 1951
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni 
almarhum Sultan Abdul Hamid 
Halim Shah (8 Feb 1903 - 6 Dis 1990)
26 Ogos 1951 hingga 
24 Januari 1971
Tun Hj Abdul Razak bin Dato' Hussein
(11 Mac 1922 - 14 Jan 1976)
24 Januari 1971 hingga 
14 Januari 1976
Tun Hussein bin Dato' Sir Onn
(12 Feb 1922 - 29 Mei 1990)
14 Januari 1976 hingga 
28 Jun 1981
Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
(10 Jul 1925)
28 Jun 1981 hingga 
30 Oktober 2003
Tun Abdullah bin Datuk Haji Ahmad 
Badawi (26 Nov 1939)
30 Oktober 2003 hingga 
28 Mac 2009
Dato' Sri Mohammad Najib bin Tun 
Abdul Razak (23 Jul 1953)
28 Mac 2009 hingga 12 Mei 2018
Dato' Seri Dr Ahmad Zahid bin Hamidi (4 Jan 1953)
menjalankan tugas Presiden mulai 12 Mei 2018 - 29 Jun 2018. Dipilih menjadi Presiden mulai 30 Jun 2018 - kini

?


UMNO SEBELUM MERDEKA

Era Onn Jaafar

Image result for dato onn jaafar

Penubuhan UMNO

Menentang Gagasan Malayan Union.  Pada 2 Jan 1946, Kerajaan British telah mengeluarkan Kertas Putih mengenai penubuhan Malayan Union yang berhasrat mahu menghapuskan hak Raja-raja Melayu dan membuka kerakyatan kepada orang asing dengan syarat yang mudah. Pergerakan Melayu Semenanjung Johor (PMSJ) yang ditubuhkan pada 3 Jan 1946 untuk menentang Malayan Union. Pada 4 Mac 1946 PMSJ 
menganjurkan Kongres Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kongres ini disertai oleh 41 buah pertubuhan Melayu di seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Kongres Melayu memutuskan untuk menubuhkan satu badan (jawatan kuasa) bagi mewakili orang-orang Melayu menentang Malayan Union.

Satu Jawatankuasa telah dipilih untuk menyediakan draf piagam atau Perlembagaan UMNO untuk dibentangkan dan diterima oleh Kongres Melayu Se-Malaya kelak. Keahlian Jawatan Kuasa tersebut adalah terdiri dari:

1.  Dato Onn Jaafar- MB Johor (Pengerusi)
2.  Dato Panglima Bukit Gantang Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz- MB Perak
3.  Dato Nik Ahmad Kamil bin Nik Ismail - MB Kelantan 
4.  Dato Hamzah Abdullah- MB Selangor; dan
5.  Encik Zainal Abidin Ahmad (Za'aba) (Setiausaha)

Tiga usul telah diluluskan oleh Kongres seperti berikut:

1.  Menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu;
2.  Membantah pertubuhan Malayan Union; dan
3.  Mengadakan Derma Pelajaran Kebangsaan Melayu sahaja.

Pada 29 dan 30 Mac 1946, Kongres Melayu mengambil keputusan memulau istiadat penubuhan Malayan Union. Pada 1 April 1946. Malayan Union dengan rasminya ditubuhkan dan Sir Edward Gent dilantik sebagai Gabenor. Hak-hak orang Melayu diketepikan. Pada 11 dan 12 Mei 1946, Kongres Melayu ketiga diadakan di Istana Besar, Johor Bahru. Dalam Kongres ini Piagam UMNO telah diluluskan dan lahirlah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PEKEMBAR) atau United Malays National Organization (UMNO). Dato Onn bin Jaafar dipilih sebagai Yang DiPertua.

Pada 29 dan 30 Jun 1946, Mesyuarat Agung UMNO pertama diadakan di Ipoh, telah melantik Datuk Haji Abdul Wahab (Panglima Bukit Gantang) sebagai Setiausaha Agung dan menetapkan corak bendera UMNO. Pada 27 dan 28 Jul 1946, Majlis Mesyuarat Agung UMNO di Pulau Pinang telah mengadakan istiadat mengibar bendera UMNO.

Pada 21 Jan 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani oleh Raja-raja Melayu di Kings House, Kuala Lumpur. Pada 1 Feb 1948, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan rasminya ditubuhkan dan berakhirnya pemerintahan Malayan Union.

Pergerakan Wanita UMNO. Pada 25 Ogos 1949, Badan Ahli-ahli Perempuan UMNO telah diwujudkan dan Cik Putih Mariah Ibrahim Rashid telah dipilih sebagai Ketua. (kemudian pada tahun 1971 dikenali sebagai Pergerakan Wanita UMNO).

Pergerakan Pemuda UMNO. Pada 26 Ogos 1949, Persidangan Agung wakil-wakil Pemuda di Butterworth telah melantik Kapten Hussein Onn sebagai Ketua/Setiausaha Hal Ehwal Pemuda. Pada tahun 1955, ia di namakan Pergerakan Pemuda.

Dato Onn Meletak Jawatan Presiden UMNO. Dato Onn mencadangkan bahawa keahlian parti dibuka kepada semua penduduk Tanah Melayu, tanpa mengira kaum, dan nama UMNO ditukarkan menjadi "Pertubuhan Kebangsaan Penduduk Tanah Melayu Bersatu". Disebabkan cadangan itu ditentang, Dato Onn meletakkan jawatan sebagai YDP UMNO apabila persidangan Majlis Mesyuarat Agung Keenam diadakan pada 25 - 26 Ogos 1951. 

Dato' Onn Keluar Dari UMNO. Setelah meletak jawatan Presiden UMNO, Dato Onn mengisytiharkan diri keluar dari UMNO dan menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) yang terbuka kepada semua bangsa pada 26 Ogos 1951 dan kerana tiada sambutan kemudiannya beliau menubuhkan menubuhkan Parti Negara (PN) pada Feb 1954. Parti ini juga gagal dalam PRU pertama tahun 1955. Dalam PRU ke 2 pada tahun 1959, PN hanya memenangi satu kerusi di kawasan Parlimen Kuala Terengganu.

KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO

PAU 1946
YDP: Dato' Sir Onn bin Dato' Jaafar
Setiausaha Agung: Datuk Panglima Bukit Gantang Abdul Wahab

PAU 1947
YDP: Dato' Sir Onn bin Dato' Jaafar 
Setiausaha Agung: Zainal Abidin bin Abbas 

PAU 1948
YDP: Dato' Sir Onn bin Dato' Jaafar
Setiausaha Agung: 

PAU 1949
YDP: Dato' Sir Onn bin Dato' Jaafar
Setiausaha Agung: 

PAU 1950
YDP: Dato' Sir Onn bin Dato' Jaafar
Setiausaha Agung: 


Era Tunku Abdul Rahman

Image result for tunku abdul rahman

Tunku YDP UMNO Kedua. Perhimpunan Agung UMNO ke 6 (1951) Tunku Menang Jawatan YDP UMNO. Setelah Onn Jaafar meletak jawatan sebagai YDP UMNO pada tahun 1951, Tunku Abdul Rahman dicalunkan untuk bertanding jawatan YDP UMNO kedua. Atas persepakatan di antara UMNO, MCA dan MIC mengadakan mesyuarat kerajaan British di London, kemerdekaan Tanah Melayu tercapai. Beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada 1971 dan digantikan oleh timbalannya, Datuk Abdul Razak Hussein.

Parti Perikatan

Setelah menyedari kesusahan yang harus dilalui untuk mendapatkan kebebasan, pemimpin Melayu kemudian membawa masuk masyarakat bukan Melayu untuk berjuang bersama-sama. Ini adalah bertujuan agar semua kaum dapat mengetahui kepentingan kebebasan dan kesusahan yang perlu dilalui untuk mendapatkannya. Dengan kebijaksanaan dan matlamat yang menekankan objektif jarak jauh, arena politik tempatan harus ditubuhkan dengan segera.

Kaum Melayu menyedari bahawa mereka memerlukan sebuah parti politik sebagai jentera untuk mengatasi sengsara mereka dan dengan ini tertubuhlah UMNO pada 11 Mei 1946. Kaum lain juga berpendapat sedemikian. Hasilnya, sebuah parti perikatan gabungan UMNO dan Persatuan Cina Malaysia (MCA) yang diterajui oleh Tunku and Tun Tan Cheng Lock ditubuhkan. Pertubuhan memulakan ujian pertama pada tahun 1952 ketika Pilihanraya Majlis Bandaraya Kuala Lumpur di mana Parti Perikatan ini mencapai kemenangan yang menyakinkan.

Konsep penggabungan ini menghasilkan kejayaan yang menakjubkan dan ini menarik Kongres India Se-Malaysia (MIC) untuk memasuki perikatan ini. Perikatan ini kemudiannya bertanding dalam Pilihanraya Pertama pada 27 Julai 1955 dan memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Perikatan tersebut diberikan keutamaan untuk menubuhkan kerajaan pertama di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama. Beliau kemudian menubuhkan Kabinet Menteri yang dilantik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Perikatan ini merupakan percubaan yang berani yang diilhami oleh Tunku, Tun Tan Cheng Lock and Tun Sambanthan. (Pada 30 Oktober 1957, Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC dengan rasminya didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan politik).


Fail:Kapalayar.jpg
Lambang Parti Perikatan
(gabungan UMNO-MCA-MIC)

Parti Perikatan Tanah Melayu telah membentuk aliran sejarah negara ini dan permulaan perjuangannya ialah menuntut, mendapat dan menegakkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Parti Perikatan ini seterusnya mencatatkan sejarah dengan terbentuknya Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.


Penubuhan PAS. Bahagian Agama (Islam) UMNO yang diketuai oleh Tuan Hj Ahmad Fuad Hassan tidak bersetuju dengan dasar UMNO yang tidak mempertahankan syariah Islam dalam pentadbiran Negara. Beliau tewas menentang Tunku Abdul Rahman sebagai Presiden UMNO lalu keluar dari UMNO dan menubuhkan Parti Islam Se Tanah Melayu (PAS) pada 24 Nov 1951.


PRU Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Pada 27 Jul 1955, Pilihan Raya Umum Persekutuan pertama diadakan, sebanyak 52 kerusi dipertandingkan dan Perikatan memenangi 51 kerusi. Pada 31 Jul 1955, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Yang DiPertua UMNO dilantik sebagai Ketua Menteri Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Pembukaan rasmi Rumah UMNO di Batu Road (Jalan Tuanku Abdul Rahman) Kuala Lumpur oleh Sultan Hishamuddin, Sultan Selangor Darul Ehsan.

Kemerdekaan Tanah Melayu


Rombongan Kemerdekaan. 1 Jan 1956, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak Dato Hussein, Tun Dr. Ismail Dato Abdul Rahman, Tan Sri Nik Ahmad Kamil, Tun H.S. Lee, Datuk Panglima Bukit Gantang dan lain-lain bertolak ke London bagi rundingan menuntut Kemerdekaan.

Penubuhan FELDALembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 untuk pembangunan tanah dan penempatan semula dengan objektif pembasmian kemiskinan melalui penanaman tanaman minyak sawit dan getah. Antara fungsi FELDA adalah untuk melaksanakan projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian, perindustrian dan komersial sosial ekonomi.


FELDA diasaskan pada 1 Julai 1956 apabila Akta Pembangunan Tanah (1956) dikuatkuasakan.  Modal permulaannya RM 10 juta, dan petempatan sulung yang terdiri daripada 16.2 kilometer persegi penanaman getah dibuka di Ayer Lanas pada 1957 . Pada tahun 1958, lima skim yang serupa dibuka. Ianya ditadbirkan oleh sebuah Lembaga yang bertanggungjawab kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri. FELDA berperanan untuk memajukan tanah baru untuk dijadikan ladang pertanian yang produktif melalui pengurusan pertanian yang berkesan di kalangan peneroka serta menggalakkan pertumbuhan masyarakat yang maju dan berdisiplin. Pada dekad 1960-an dan 1970-an, dasar kerajaan mula menekankan pelbagaian tanaman untuk mengelakkan kejatuhan harga yang besar. Pada tahun 1961, petempatan kelapa sawit FELDA yang sulung dibuka, dengan 3.75 km² tanah. Sehingga tahun 2000, tanah sebanyak 6,855.2 km² di bawah rancangan FELDA tertumpu kepada kelapa sawit.

FELDA bertumpu di Semenanjung Malaysia, manakala agensi-agensi kerajaan yang lain bertanggungjawab kepada pembangunan tanah di negeri-negeri Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia Timur

Pada tahun 1990, FELDA tidak lagi membuat pengambilan peneroka baru. Kerajaan telah memberi kepercayaan kepada FELDA untuk berdiri dengan kewangan sendiri dan menjadi sebuah badan berkanun yang boleh menjana pendapatan sendiri untuk menyokong pelbagai perkembangan melalui pelbagai perniagaannya. Sehubungan itu, mulai tahun 1994 kerajaan tidak lagi menyalurkan apa-apa peruntukan kepada FELDA. Sebagai usaha menjana pendapatan, FELDA telah melancarkan beberapa entiti korporat swasta terutamanya untuk memastikan rantaian nilai yang lengkap aktiviti terasnya. Antara yang terbesar adalah koperasi Permodalan FELDA (Koperasi FELDA), FELDA Global Ventures (FGV) dan FELDA Investment Corporation (FIC).

Hari ini, FELDA terus menjalankan peranan utama dengan menyediakan kemudahan yang mencukupi dan moden di rancangan FELDA, memastikan generasi peneroka seterusnya berpendidikan tinggi untuk meningkatkan sosio ekonomi dan kualiti hidup mereka seterusnya memastikan rancangan FELDA dapat menjana pelbagai aktiviti ekonomi di samping merapatkan jurang antara bandar dan kawasan bandar kecil. Fokus FELDA adalah untuk menjadi ‘ Economic Powerhouse ’ dalam menjana pelbagai aktiviti ekonomi pada tahun 2020 melalui program berstrukturnya dengan modal insan yang mempunyai pelbagai potensi.

Kemerdekaan Tanah Melayu. Pada 31 Ogos 1957, kemerdekaan Tanah Melayu dicapai dan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menjadi Perdana Menteri manakala Tun Abdul Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri.

PRU Pertama Selepas Merdeka. Pada 19 Ogos 1959, Pilihanraya Umum Kedua atau yang Pertama selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan bagi merebut 104 kerusi Dewan Rakyat. UMNO memenangi 51 daripada 69 kerusi yang dipertandingkan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kembali sebagai Perdana Menteri, Tun Abdul Razak Dato Hussein dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Bandar.

Menumbangkan Kerajaan PAS TerengganuDalam Pilihan raya umum Malaysia 1959, DUN Terengganu dimenangi oleh PAS dengan majoriti kecil. PAS memenangi 13 kerusi, UMNO 7 kerusi dan Parti Negara (PN) 4 kerusi. Pas berjaya memujuk ADUN PN Langkap (Ismail Abbas) menyokong mereka. Umno pula berusaha mendapat sokongan 3 lagi Adun PN.

Pada 24 Julai 1961 satu undi tidak percaya terhadap kerajaan PAS dibawa oleh seorang ADUN PN Bukit Besar, Mohamad Abd Rahman. Undi tersebut gagal kerana PAS mendapat (12 undi) Umno + PN (11 undi). Seorang wakil PAS berkecuali iaitu Ahmad Azam Napiah. Ahmad Azam kecewa kerana tidak diberi jawatan Menteri Besar Terengganu atau pun Speaker (kerana berasal dari Perak - bukan anak jati Terengganu. Beliau kemudiannya mengisytihar sebagai ADUN Bebas.

Kegawatan DUN Terengganu berlarutan apabila UMNO berjaya membeli dua ADUN PAS, Mohamad Ismail dan Husin Jusoh. Kemudian, UMNO juga dapat membeli 3 ADUN PN apabila mereka bertemu Tun Abdul Razak di Kuala Lumpur. ADUN PN yang terbabit adalah Wan Daud Mohamad (ADUN Ladang), Mohamad Abd Rahman (ADUN Bukit Besar) dan Haji Mutalib Salleh (ADUN Batu Buruk). Keadaan tersebut membawa kepada undi tidak percaya kali kedua dibawa dan akhirnya kerajaan PAS tewas.

Maka Parti Perikatan menubuhkan kerajaan baru yang diketuai Tan Sri Ibrahim Fikri (dilantik sebagai Menteri Besar) pada November 1961.

Gagasan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra telah menyuarakan gagasan Malaysia dalam satu majlis anjuran Persatuan Wartawan Asing Asia Tenggara di Singapura. 4 Nov 1961, Perhimpunan Agung Khas UMNO di Dewan Perbandaran Kuala Lumpur telah mengambil ketetapan menyokong cadangan penubuhan Malaysia. Pada 
21 Jun 1962, Laporan Suruhjaya Cobbold menunjukkan rakyat negeri Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia. Pada 16 Sep 1963, Persekutuan Malaysia ditubuhkan terdiri dari 11 negeri Semenanjung, Sngapura, Sabah dan Sarawak.


Konfrontasi Indonesia (Operasi Ganyang Malaysia). Konfrontasi Indonesia-Malaysia ialah pembangkang politik dan tentera Indonesia kepada pembentukan Malaysia atau penyatuan Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia Barat) dengan tanah jajahan mahkota/naungan British di Sabah dan Sarawak (secara kolektif dikenali sebagai British Borneo, Malaysia Timur) pada bulan September 1963.

Penentangan ini telah dilakukan oleh Presiden Sukarno kerana cita-cita tingginya menentang penjajahan di nusantara sebagai perang mengenai masa depan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak dan menyalakan semula semangat anti-penjajahan terhalang akibat daripada pengisytiharan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963.

Dalam usaha Sukarno yang menentang penubuhan negara Malaysia, beliau juga telah memulaukan Laporan Suruhanjaya Cobbold yang ditugaskan pada tahun 1962 yang bertujuan untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak terhadap penubuhan Malaysia. Sukarno telah melancarkan kempen ‘Ganyang Malaysia’ pada awal 1963. Konfrontasi Sukarno telah berubah daripada sekadar perang kata-kata menjadi konfrontasi ketenteraan, hal ini berlaku selepas Suruhanjaya khusus PBB yang dibentuk untuk mengumpul pendapat rakyat setempat tentang pembentukan Malaysia. Sukarno menjadi semakin tersinggung apabila Tunku mengumumkan terbentuknya Malaysia sebelum Komisi PBB itu mengumumkan hasil siasatannya.

Pada 12 April 1963, sukarelawan perang dan para gerila Indonesia mula bertindak menyelinap masuk ke dalam sempadan Malaysia. Ketika ini, penyelinapan dan pencerobohan masuk mula dengan menyerang Balai Polis Tebedu di Sarawak (5 kilometer daripada sempadan Indonesia). Namun begitu serangan berjaya dipatahkan oleh Rejimen Askar Melayu Diraja Malaya (RAMD) dan Askar Gurkha.

Pada 29 Disember 1963, gerila perang Indonesia telah melancarkan serangan mengejut ke Pos tentera di Kalabakan, Tawau, Sabah. Serangan mengejut ini dilakukan ketika anggota tentera daripada Kompeni C, Rejimen ke-3 Askar Melayu Diraja sedang bersiap-siap untuk Solat Isyak. Serangan ini telah ditentang oleh pasukan RAMD dan menyebabkan sukarelawan perang Indonesia berundur ke sempadan mereka. Pada 1964, gerila Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaysia. Pada bulan Ogos, 16 ejen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktiviti tentera Indonesia di sempadan meningkat. Sehubungan itu, kerajaan Malaysia mengerahkan ATM termasuk RAMD dan Askar Wataniah bersiap sedia untuk menangani ancaman ganas Indonesia, TLDM juga dikerah untuk mempertahankan perairan.

Pada 17 Ogos, pasukan payung terjun TNI mendarat di pantai barat daya Johor dan cuba membentuk pasukan gerila. Pada 2 September 1964, pasukan payung terjun TNI mendarat di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 anggota tentera mendarat Indonesia di Pontian di sempadan Johor-Melaka, tetapi ditangkap oleh pasukan RAMD dan New Zealand, manakala yang selebihnya berjaya ditahan oleh Pasukan Polis Hutan di Batu 20, Muar, Johor.

Konfrantasi Indonesia terhadap Malaysia menjadi semakin tegang apabila Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap PBB pada bulan Disember 1964. Sebagai protes kepada penyertaan Malaysia menjadi anggota PBB, Indonesia telah menarik diri daripada keanggotaan PBB pada Januari 1965. Tentera Malaysia turut mendapat bantuan dari Komanwel seperti British, Australia dan NZ.

Pada pertengahan 1965, Indonesia mula menggunakan pasukan rasminya setelah kesemua pasukan komando dan sukarelawan yang melakukan penyusupan di Malaysia gagal. Pada 28 Jun, mereka menyeberangi sempadan ke timur Pulau Sebatik (Tawau), Sabah dan cuba melakukan serangan dan sabotaj ke atas kem RAMD di Tawau, namun cubaan itu gagal kerana kem itu berhampiran dengan balai polis dan disedari oleh anggota-anggota polis di situ dan berjaya mematahkan cubaan itu.

Menjelang akhir 1965, Jeneral Soeharto memegang tampuk pemerintahan Indonesia setelah berlakunya rampasan kuasa. Oleh kerana konflik dalaman negara, keinginan Indonesia untuk meneruskan konfrontasi dengan Malaysia berkurangan dan peperangan telah reda.

Pada 28 Mei 1966, sebuah rundingan dilakukan di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan Indonesia mengumumkan perdamaian setelah Soeharto menghantar Adam Malik sebagai wakil untuk berunding dengan Tunku Abdul Rahman. Kekerasan berakhir pada bulan Jun, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Ogos dan dirasmikan dua hari kemudian. Penghancuran PKI dan elemen-elemen politik kiri, dan perletakan jawatan oleh Soekarno telah menyebabkan perubahan mendadak dalam kestabilan politik Indonesia pada tahun 1965. Indonesia secara rasminya mengakhiri konfrantasi terhadap Malaysia pada tahun 1967.


PRU Kedua. Pada 25 Apr 1964, Pilihanraya Umum bagi kerusi Parlimen dan Negeri serentak di Semenanjung kali kedua diadakan. Dalam pilihanraya ini UMNO memenangi 59 kerusi daripada 69 kerusi yang dipertandingkan.

PRU Ketiga. Pada 10 Mei 1969, Pilihan Raya Umum kali ketiga diadakan. UMNO memenangi 51 kerusi daripada 67 kerusi yang dipertandingkan dan dalam pilihanraya ini Perikatan mengalami kemerosotan kerusi.

Tragedi 13 Mei 1969.  Pada13 Mei 1969 telah berlaku peristiwa pergaduhan kaum di Kuala Lumpur membawa kepada penubuhan kerajaan darurat (MAGERAN) bagi mengamankan keadaan.

Tunku Meletak Jawatan PM dan YDP UMNO. Pada 22 Sep 1970, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan diganti oleh Tun Abdul Razak Dato Hussein. Pada 24 Jan 1971, sewaktu Perhimpunan Agung UMNO di Merlin Hotel, Kuala Lumpur, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengundur diri sebagai Yang DiPertua UMNO dan digantikan oleh Tun Haji Abdul Razak Dato Hussein. 

Pemecatan Dr MahathirBerikutan peristiwa 13 Mei 1969, Dr Mahathir dipecat daripada keahliannya dalam Majlis Tertinggi UMNO pada 12 Julai, selepas pengedaran umum suratnya kepada Tunku Abdul Rahman. Dalam suratnya, beliau telah mengkritik cara pentadbiran Tunku. Pada 26 September 1969, Dr Mahathir juga dipecat keahliannya dalam UMNO.


Semasa di luar parti, Tun Dr Mahathir mengarang buku "Dilema Melayu" (The Malay Dilemma). Buku kontroversi itu, yang mendedah dan menganalisis perwatakan orang Melayu telah diharamkan pada tahun 1970 dan pengharamannya hanya ditarik balik selepas Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri 18 tahun kemudiannya. Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir masuk semula ke dalam UMNO pada 7 Mac 1972 dan dilantik sebagai senator pada tahun 1973.

Pemecatan Musa HitamDalam tahun 1960-an, Musa dilantik menjadi Pemangku Setiausaha Agung UMNO. Beliau masuk Parlimen Malaysia buat pertama kali pada tahun 1969 dan berkhidmat sebagai Menteri Muda untuk suatu tempoh yang singkat. Musa kemudian dipecat daripada UMNO akibat pengingkaran semasa Peristiwa 13 Mei, oleh Tunku Abdul Rahman, Presiden UMNO dan Perdana Menteri ketika itu. Semasa dipecat, beliau mengambil sarjananya di Universiti Sussex. Apabila kembali ke Malaysia pada tahun 1971, beliau diterima semula menyertai UMNO oleh Tun Abdul Razak. Musa dilantik sebagai Timbalan Whip Parlimen untuk parti campuran Parti Perikatan dan dipilih sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO. Beliau juga dipilih sebagai Naib Presiden UMNO pada 1978.

KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO

PAU 1951
YDP: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Dr Ismail bin Dato' Abd Rahman
Setiausaha Agung: 

PAU 1952 
YDP: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Abd Razak bin Hussein
Setiausaha Agung: Syed Jaafar Albar

PAU 1953
YDP: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Abd Razak bin Hussein
Setiausaha Agung: Syed Jaafar Albar

PAU 1954
YDP: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Abd Razak bin Hussein
Setiausaha Agung: Syed Jaafar Albar

PAU 1955
YDP: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Abd Razak bin Hussein
Setiausaha Agung: Mohd Khir bin Johari

PAU 1956
YDP: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Abd Razak bin Hussein
Setiausaha Agung: Mohd Khir bin Johari

PAU 1957
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Dr Ismail bin Dato' Abd Rahman
Naib Presiden I: 
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Mohd Khir bin Johari

PAU 1958
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: ?
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Abdul Ghaffar bin Baba

PAU 1959
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: 
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Abdul Ghaffar bin Baba

PAU 1960
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: ?
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Abdul Ghaffar bin Baba

PAU 1961
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: ?
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Abdul Ghaffar bin Baba

PAU 1962
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: En Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Abdul Ghaffar bin Baba

PAU 1963
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: En Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: 

PAU 1964
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: 

PAU 1965
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: 

PAU 1966
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: 

PAU 1967
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tan Sri Sardon bin Jubir
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II:
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: 

PAU 1968
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II: Tan Sri Sardon bin Jubir
Naib Presiden III: Tan Sri Syed Nasir bin Ismail
Setiausaha Agung: Senu bin Abd Rahman

PAU 1969
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II: Tan Sri Sardon bin Jubir
Naib Presiden III: Encik Mohd Khir bin Johari
Setiausaha Agung: Senu bin Abd Rahman

PAU 1970
Presiden: Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
Timbalan Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Naib Presiden I: Encik And Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II: Tan Sri Sardon bin Jubir
Naib Presiden III: Tun Dr Ismail bin Abd Rahman
Setiausaha Agung: Senu bin Abd Rahman

Era Tun Razak


Image result for tun razak


MAGERAN Ditamatkan. Dalam bulan Feb 1971, Parlimen dipulihkan dan pemerintahan MAGERAN tamat. Pelancaran Dasar Ekonomi Baru serentak dengan Rancangan Malaysia ke-2 diadakan di Dewan Rakyat. Pindaan Perlembagaan Negara yang melarang perbincangan hak-hak kaum diluluskan.

Jubli Perak UMNO. Pada 11 Mei 1971 UMNO menyambut Ulang Tahun ke 25 tahun UMNO.


Dasar Ekonomi Baru. Pada tahun 1971, Tun Abdul Razak mengumumkan Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan membantu orang Melayu. Dasar ini menyasarkan pegangan ekonomi orang Melayu sebanyak 30% menjelang 1990 namun gagal.

Kerajaan Camputan Perikatan-PAS. Pada 1 Jan 1973 Tun Razak berjaya mengubah landskap politik negara apabila berjaya mengajak lawan utamanya, PAS mewujudkan 
kerajaan campuran Perikatan-PAS di peringkat Negeri dan Pusat. Presiden PAS, Datuk Hj Mohd Asri dilantik menjadi Menteri penuh.

Negara Kehilangan Bapa Integriti. Pada 2 Ogos 1973, Timbalan PM Tun Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Timbalan Presiden UMNO telah meninggal dunia dan Tun Hussein Onn dilantik  memangku jawatan sebagai Timbalan Presiden UMNO dan pada 13 Ogos 73 dilantik menjadi jadi TPM.

Barisan Nasional. Pada 17 Jan 1974 telah diadakan perjumpaan antara beberapa buah parti lagi yang menyertai kerajaan campuran di peringkat Negeri seperti Gerakan (Pulau Pinang), PPP (Perak), SUPP dan SNAP di Sarawak, bagi membincangkan pelaksanaan konsep Barisan Nasional. Akhirnya pada 1 Jun 1974, Barisan Nasional didaftarkan secara rasminya.

PRU IV. Pada 23 Ogos 1974 adalah Pilihan Raya umum ke-4. Barisan Nasional memenangi 135 daripada jumlah 154 kerusi Parlimen yang dipertandingkan dan calon UMNO memenangi semua kerusi yang diperuntukkan iaitu sebanyak 61 kerusi.


Kes Kerugian Bank Rakyat. Pada 1975, Bank Rakyat, bank koperasi yang ditubuhkan pada 1954, tidak mampu membayar. Ia telah mengumpul kerugian sebanyak RM65 juta. Kecurigaan berhubung kedudukan kewangan Bank tersebut ditimbulkan semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-19, ia menjadualkan akaunnya pada 1973 dan 1974, kedua-duanya tidak mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pendaftar Koperasi. Akaun pada tahun 1973 dan 1974 menunjukkan prestasi bank itu menguntungkan sungguhpun pada hakikatnya bank itu mengalami kerugian besar bagi tahun-tahun tersebut.

Kemudiannya Ketua Pendaftar Koperasi menjalankan siasatan terhadap bank berkenaan dan pada masa yang sama pihak polis juga menyiasat urusannya. Kerajaan memberi jaminan yang deposit di dalam bank tersebut selamat.

Kertas Putih mengenai Bank Rakyat menunjukkan pinjaman diluluskan sungguhpun ia melewati tahap kuasa Pengarah Urusan atau jawatankuasa pegawai bank. Tiada masa untuk menunjukkan jawatankuasa pinjaman itu telah pernah bertemu dan keputusannya  jelas hanya melalui tanda tangan pada borang kelulusan pinjaman. Terdapat contoh-contoh di mana permohonan, kelulusan dan pembayaran dibuat pada hari yang  sama. Dalam contoh lain, pembayaran pinjaman dibuat sebelum mendapat kelulusan

Tun Razak Meninggal DuniaPerdana Menteri, Tun Abdul Razak Dato Hussein telah meninggal dunia di London pada 14 Jan 1976 kerana penyakit leukemia dan dikebumikan di Makam Pahlawan, Masjid Negara. Tun Hussein Onn dilantik sebagai Perdana Menteri yang baru dan memangku jawatan Presiden UMNO.

KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO


PAU 1972
Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Timbalan Presiden: Tun Dr Ismail bin Abd Rahman
Naib Presiden I: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II: Tan Sri Tengku Razaleigh bin Hamzah
Naib Presiden III: Dato Hussein bin Onn
Setiausaha Agung: Senu bin Abdul Rahman

PAU 1975
Presiden: Tun Abdul Razak bin Hussein
Timbalan Presiden: Dato' Hussein bin onn
Naib Presiden I: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II: Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah
Naib Presiden III: Dr Mahathir bin Mohamad
Setiausaha Agung: Senu bin Abd Rahman

Era Hussein Onn

Image result for hussein onn

Pada Januari 1976, Hussein Onn dilantik menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga selepas kematian Tun Abdul Razak. Pada 20 April 1981, beliau melancarkan Skim Amanah Saham Nasional yang merupakan satu dana amanah bumiputera yang bertujuan untuk meningkatkan ekuiti bumiputera dalam ekonomi negara.


Krisis Dato Harun. Perlawanan Tinju Heavyweight Dunia antara Muhammad Ali dan Joe Bugner pada 30 Jun 1975 mengalami kerugian, Datuk Harun dituduh dalam kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tun Razak menawarkan jawatan Duta Besar Malaysia ke PBB supaya Datuk Harun meletak jawatan Menteri Besar Selangor dan jawatan dalam UMNO. Oleh kerana Datuk Harun enggan meletak jawatan dan menolak tawaran itu, beliau dibicarakan di mahkamah.

Harun Idris dijatuhkan hukuman penjara selama dua tahun setelah didapati bersalah menerima rasuah sebanyak RM250,000 dari Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Beliau dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 6 bulan lagi setelah didapati bersalah menyalahgunakan wang Bank Kerjasama Rakyat sebanyak RM8 juta.Beliau ketika itu adalah Pengerusi Bank Rakyat . Kertas putih mengenai masalah Bank Rakyat dikeluarkan pada 1979.

Harun dipersalahkan kerana tuduhan rasuah berkaitan dengan Bank Rakyat. Pada tahun 1975, perlawanan tinju antarabangsa diadakan di Kuala Lumpur antara Muhammad Ali dari Amerika Syarikat dengan Joe Bugner dari Britain. Pertandingan ini tidak mendatangkan keuntungan, sebaliknya menyebabkan beliau dibicarakan dan dihukum penjara selama 8 tahun.

Pada 1 Mac 1977, Harun dipenjarakan di Penjara Pudu selama tiga setengah tahun, iaitu selepas menjalani setengah daripada hukumannya yang sepatutnya tamat pada tahun 1984. Beliau dibebaskan pada tahun 1981 selepas Dr Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-4.

Harun dipenjarakan kerana Tun Hussein Onn, seorang yang tegas dan memegang prinsip undang-undang. Ketika itu pengerusi Biro Siasatan Negara (BSN) - (kemudian BPR dan kemudiannya SPRM) ialah Tan Sri Harun Hashim - juga seorang yang tegas. Penyokong Harun meminta jasa baik Tunku Abdul Rahman agar Harun dibebaskan. Tunku menasihati Harun menerima hukuman itu dan kemudian membuat rayuan. Rayuan dikemukakan kepada Tun Hussein selaku Perdana Menteri, tetapi rayuannya ditolak


Dr Mahathir Dilantik Jadi TPM. Pada 5 Mac 1976,  Tun Hussein Onn membentuk kabinet baru dan Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai TPM.

Krisis Sultan Dengan MB Perak (1977). Tan Sri Muhammad Ghazali Jawi.

PAS Keluar Dari BN. Pada 17 Dis 1977, PAS keluar dari Barisan Nasional kerana enggan menyokong Rang Undang-undang bagi mengisytiharkan darurat di Kelantan. Kelantan ditadbir oleh MAGERAN yang diketuai oleh Tan Sri Hashim Aman.

BN Menawan KelantanKrisis dalaman PAS yang tidak berpuas hati dengan Datuk Asri Muda (Presiden PAS) dan Datuk Mohamad Nasir (MB Kelantan). PAS usulkan undi tidak percaya pada Okt 1977. Mohamad Nasir jatuh digantikan oleh Ishak Lutfi. Berlaku rusuhan dan Dharurat diisytiharkan dan Kelantan ditadbir oleh MAGERAN (Pengerusi: Tan Sri Hashim Aman). Apabila pemerintahan MAGERAN di Kelantan ditamatkan dan Pilihanraya Negeri diadakan pada 11 Mac 1978. BN berjaya menamatkan pemerintahan PAS yang berkuasa sejak 1959. Dato Mohamed Taib dilantik menjadi MB Kelantan.UMNO memerintah sehingga Kelantan tumbang semula ke tangan PAS dalam PRU 1990.

PRU V. Pada 8 Jul 1978. Pilihanraya umum yang ke-5. UMNO memenangi 69 kerusi daripada 74 kerusi yang dipertandingkan.

Krisis MB Pahang dan Sultan Pahang. Beliau memulakan kerjaya politiknya sebagai ADUN Beserah selepas memenangi kerusi berkenaan pada pilihan raya umum 1978. Kerjaya politik serta-merta meningkat secara mendadak apabila Perdana Menteri Malaysia ke-3, Tun Hussein Onn melantik beliau sebagai Menteri Besar Pahang ke-10 dari 19 Julai 1978 hingga 7 November 1981. Beliau menjadi Menteri Besar Pahang selama sepenggal sahaja (3 tahun) kerana 'krisis' dengan Sultan Pahang. Beliau enggan meluluskan kawasan balak tambahan kepada pihak istana. Sebenarnya beliau konsisten mendaulatkan istitusi istana. Semua keputusan dibuat melalui keputusan mesyuarat exco. 'Krisis' beliau dimanipulasikan oleh ahli politik tertentu sehingga dicop sebagai 'ketua pendurhaka'. Lantaran itu beliau digelar "Hang Jebat Pahang.

Hussein Onn Umumkan Persaraan. Pada 15 Mei 1981, Dato Seri Hussein Onn mengumumkan menarik diri daripada bertanding jawatan Presiden UMNO atas alasan masalah kesihatan. Keputusan ini membayangkan bahawa beliau akan berundur dari pucuk pimpinan UMNO dan juga sebagai Ketua Kerajaan Malaysia.

Modus Operandi Ghazali ShafieSetelah Tun Razak meninggal dunia dalam tahun 1976, Menteri Dalam Negeri, Tan Sri Ghazali Shafie yang bercita-cita besar menjadi TPM tidak gembira apabila Hussein Onn melantik Dr Mahathir, Naib Presiden yang termuda menjadi TPM. Dengan kuasa yang dimilikinya beliau membongkar kegiatan komunisme di dalam Jabatan Perdana Menteri. Dalam usaha untuk melemahkan gandingan kepemimpinan Hussein Onn dan Dr Mahathir, KDN telah menangkap 2 orang bekas pegawai kanan Tun Razak, seorang pegawai Dr Mahathir dan beberapa orang lagi tokoh sosialis dan wartawan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Mereka dituduh terlibat dalam menyebarkan ideologi komunisme dalam negara. Mereka ialah:
Datuk Abdullah bin Ahmad, seorang Timbalan Menteri yang juga bekas Setiausaha Politik Tun Razak; Datuk Abdullah Abd Majid, seorang Timbalan Menteri dan bekas Setiausaha Akhbar Tun Razak; Encik Mohd Siddique Ghouse, Setiusaha Politik Dr Mahathir; Encik Abdul Samad bin Ismail, Ketua Pengarang Akhbar, New Straits Times.
Syed Husin Al Attas dari Parti Rakyat Malaysia (PRM); dan Kassim Ahmad (dari PRM)

Kes MMC. Kerugian pelaburan Malaysian Mining Corporation (maklumat belum diperolehi).

KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO

PAU 1978
Presiden: Dato' Seri Hussein bin Dato' Onn 
Timbalan Presiden: Dato' Dr Mahathir bin Mohamad
Naib Presiden I: Dato' Musa bin Hitam
Naib Presiden II: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden III: Dato' Harun bin Idris
Setiausaha Agung: Dato Mustaffa bin Jabar (1978 - 1984)

Era Tun Dr Mahathir

Image result for mahathir mohamad

Mahathir Disahkan Menjadi Presiden UMNO. Pada bulan Jun 1981, Perhimpunan Agung UMNO diadakan di Hotel Hilton dan Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dipilih sebagai Presiden UMNO tanpa bertanding dan Dato Musa Hitam sebagai Timbalan Presiden dengan mengalahkan Tengku Razaleigh Hamzah.

PRU VI. Pada 22 April 1982 PRU ke 6 diadakan dan BN telah menang besar dengan memperoleh 132 daripada jumlah 154 kerusi Parlimen yang dipertandingkan. UMNO memenangi 70 kerusi daripada 75 kerusi yang dipertandingkan.

Universiti Merdeka (1982). Kes Mahkamah Tinggi/Federal/Agung: Merdeka University v Government of Malaysia (1982). Plaintif, yang terdiri daripada Persatuan Jawatan-jawatan Kuasa Sekolah Cina Bersatu dan Persatuan Guru-guru Sekolah Cina, telah membentuk sebuah syarikat berhad dengan jaminan, iaitu Merdeka University Bhd. Plaintiff menghantar petisyen kepada Yang di Pertuan Agong untuk mendapatkan perintah pemerbadanan Universiti Merdeka menurut Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.

Namun, Petisyen mereka ditolak. Merdeka University Bhd kemudian mencabar keputusan itu di mahkamah. Mahkamah Agung memutuskan bahawa Universiti Merdeka, jika diwujudkan, akan menjadi suatu institusi awam dan Bahasa Cina akan digunakan untuk tujuan rasmi, dimana hal ini bercanggah dengan Per 152 Perlembagaan Persekutuan.

Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa kelulusan sesebuah pihak untuk 'mengajar bahasa Cina' dan 'mengajar dalam Bahasa Cina’ dimana medium pengantarannya bukan Bahasa Melayu dalam subjek bukan bahasa, merupakan kuasa budi bicara cabang eksekutif dan ianya dikawal oleh pelbagai peraturan. Semasa membuat keputusan, Suffian LP mengatakan bahawa:

S. 6 jelas menyataan bahawa – ‘Jika Yang di- Pertuan Agong berpuas hati dan sebagainya’. Pada masa dulu, formula yang subjektif sebegini akan menghalang mahkamah daripada membuat tafsiran lebih lanjut apabila baginda membuat keputusan untuk menolak petisyen plaintif. Namun, seperti mana yang telah dinyatakan oleh hakim sebelum ini, undang-undang pentadbiran kita sudah makin maju, sehingga tahap mahkamah tidak lagi terikat dengan formula subjektif sekiranya ada fakta objektif yang kukuh untuk membuat ujian kemunasabahan. Apa yang perlu diuji dalam ujian kemunasabahan bukan sama ada orang yang menganggap sesuatu kursus yang tidak munasabah, tetapi sama ada ia boleh dikatakan bahawa tiada orang munasabah akan menganggapnya bahawa ia kursus yang munasabah.”

Meskipun kes plaintif ditolak oleh Mahkamah Persekutuan, ujian kemunasabahan yang diguna oleh hakim memperlihatkan intelligable differentia , dimana Perkara 8(2) tidak membenarkan diskriminasi terhadap bangsa dan agama, tetapi bukan agama.

Anwar Ibrahim Masuk UMNO. Anwar Ibrahim seorang aktivis belia (ABIM) dan bekas pemimpin pelajar yang menyertai demonstrasi pelajar-pelajar IPTA (memperjuangkan kemiskinan) dalam tahun 1974 telah dibawa masuk oleh Dr Mahathir ke dalam UMNO pada 29 Mac 1982 dan dicalonkan dalam PRU VI (Apr 1982) dan menang. Hanya 5 bulan menyertai UMNO, pada 9 Sep 1982, Anwar Ibrahim menewaskan Dato Haji Suhaimi Kamaruddin dengan kelebihan 10 undi, bagi jawatan Ketua Pemuda UMNO.


Skandal Bank Bumiputera. BUMIPUTRA Malaysia Finance (BMF) adalah subsidiari Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB) yang telah mengeluarkan dana berbilion ringgit kepada spekulator hartanah Hong Kong, Carrian Investment Limited (Carrian Group). Ini akhirnya bukan sahaja mengakibatkan Carrian runtuh tetapi juga menyaksikan penasihat Carrian membunuh diri dan pegawai BMF mati dibunuh pada 1983.

Penyelewengan dalam transkasi BMF dengan Kumpulan Syarikat Carrian ini telah dikesan awal. Dan Bank Negara telah menghantar sepasukan pemeriksa ke Hong Kong pada 12 Julai 1982 untuk mengetahui kedudukan BMF yang sebenar.

Pada 12 November 1982, BBMB menghantar pasukan juruaudit dalaman bagi membuat siasatan rapi ke atas kedudukan BMF. Sepanjang tempoh skandal berkenaan berlangsung, Carrian juga mendapat dana daripada bank lain, namun suntikan oleh BBMB menerusi BMF adalah sumber kewangan terbesar iaitu RM2.5 bilion.

Pegawai tersebut ialah Jalil Ibrahim, yang ditemukan mati dibunuh pada 19 Julai 1983. Ini menunjukkan keanehan transaksi pinjaman berbilion ringgit BMF kepada Kumpulan Syarikat Carrian telah lama dikesan, sebagaimana dicatat dalam laporan kertas putih kes tersebut yang diterbitkan pada 1986.

Menurut laporan itu, pada 16 November 1982, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah diberi taklimat oleh Gabenor Bank Negara pada ketika itu, Tan Sri Abdul Aziz Taha mengenai kedudukan BMF. Susulannya, BBMB menubuhkan Jawatankuasa Penyeliaan pada 22 November 1982.

Jawatankuasa itu ditubuhkan bertujuan untuk mengawal dan mengawasi kegiatan dan urus niaga BMF. “Malangnya Jawatankuasa Penyeliaan itu tidak berjaya menjalankan tugasnya dengan berkesan kerana Lorrain Esme Osman, Datuk Hashim Shamsuddin dan Dr. Rais Saniman juga menjadi anggota dan terlibat secara langsung dengan kelulusan pinjaman untuk Carrian Group serta syarikat yang ada kaitan dengan George Tan dan Kumpulan Syarikat Kevin Hsu,’’ kata laporan tersebut.

Dari 1982 hingga 1983, Carrian berusaha menyelesaikan kerumitan kewangan dengan bank-bank peminjam, termasuk BMF. Namun, BBMB mempunyai perancangan sendiri untuk memperbaiki dan memperkukuhkan kedudukan cagaran dalam BMF. BBMB menubuhkan Marmel Inc. yang dilulus dan diberikan pinjaman berjumlah AS$85 juta oleh BBMB untuk membeli hartanah milik George Tan di Amerika Syarikat.

Usaha-usaha BBMB untuk menyelamatkan BMF menemui jalan buntu, mendorong kerajaan ketika itu menubuhkan Jawatankuasa Penyiasat BMF bagi menyiasat sepenuhnya kedudukan BMF pada 1984. Langkah penyusunan semula kewangan BMF diatur oleh kerajaan, melibatkan hak ke atas pinjaman tidak berbayar berjumlah AS$887.52 juta. Langkah pertama ialah menyerahkan hak ke atas hutang BMF kepada BBMB pada 31 Disember 1983.

Pada 17 September 1984, hutang-hutang yang tidak berbayar berjumlah RM2.25 bilion telah dipindahkan kepada Petronas dengan nilai harga RM1.255 bilion (Perkara 39 Kertas Putih).

Laporan akhir siasatan setebal 300 muka surat itu mendakwa terdapat kes prima facie mengaitkan tiga bekas pengarah serta tiga lagi pegawai BMF terlibat secara langsung dalam skandal berkenaan. Individu berkenaan adalah bekas Pengerusi BMF, Lorrain Esme Osman, bekas Pengarah - Hashim dan Rais Saniman. Pegawai bank ialah Pengurus Besar BMF Ibrahim Jaafar, bekas Pembantu Pengurus Henry Chin dan bekas penjual pasaran mata wang BMF, Eric Chow. Laporan berkenaan mendapati kesemua mereka beserta ahli keluarga mereka secara langsung dan tidak langsung menerima imbuhan daripada George sebagai balasan kepada pinjaman tanpa cagaran bernilai RM1 bilion.

Pada 19 Julai 1983, mayat pegawai Bank Bumiputera, Jalil Ibrahim, 34, ditemui di sebuah kebun pisang di Hong Kong. Siasatan polis berjaya mengesan suspek Mak Foon Than yang ditemui Jalil di sebuah hotel sehari sebelum mayatnya ditemui. Polis juga menerima laporan daripada rakan sekerja Jalil bahawa dua pegawai Carrian Group datang ke pejabat pada 18 Julai 1983 meminta diluluskan pinjaman dengan kadar segera dan Jalil telah menelefon agar permohonan itu tidak diluluskan. 

Mahkamah Hong Kong menjatuhkan hukuman mati terhadap Mak atas tuduhan membunuh Jalil. Hukuman itu kemudiannya ditukar kepada penjara seumur hidup. Secara perundangan, pembunuhan Jalil tidak dikaitkan dengan penyelewengan dalam BMF tetapi ia mendorong kertas siasatan dibuka kepada aktiviti perbankan yang korup terhadap Carrian Group dan BMF.

Carrian Group adalah sebuah konglomerat yang diasaskan oleh George Tan, seorang jurutera warga Singapura yang asalnya bekerja sebagai pengurus projek di Hong Kong. Syarikat induknya, Carrian Holdings ditubuhkan pada 1977.

Pada 1980, kumpulan itu, menerusi subsidiari yang 75 peratus miliknya, mengambil alih menara Gammon House (kini Menara Bank of America) di pusat komersial Hong Kong pada harga HK$998 juta dan kemudian menjualnya pada harga HK$1.68 bilion. Ia mengejutkan pasaran hartanah dan kewangan Hong Kong ketika itu.

Pada tahun yang sama, Carrian mengambil alih syarikat tersenarai di bursa Hong Kong, menukar namanya menjadi Carrian Investment Ltd. dan menjadikannya alat untuk menjana dana dari pasaran kewangan.

Pembunuhan Jalil membongkar skandal kewangan membabitkan Hong Kong dan Malaysia, sebelum Carrian Group jatuh bankrap pada 1983, hanya tiga tahun setelah muncul dalam dunia korporat. Goerge Tan dibicarakan dua kali iaitu 1986 dan 1992, dengan dia mengaku bersalah atas kesalahan penipuan kewangan pada 1996 dan dijatuhkan hukuman penjara tiga tahun.

Skandal BMF ini juga menyebabkan kerajaan Malaysia tampil dengan Kertas Putih yang dibentangkan di Parlimen bertajuk Laporan Akhir Jawatankuasa Penyiasat Bumiputra Malaysia Finance Limited (Hong Kong) pada 1986. Siasatan pihak berkuasa mengenal pasti punca skandal BMF adalah daripada penyelewengan dan salah pengurusan serta perbuatan tidak mengendahkan peraturan perbankan oleh ahli-ahli Lembaga Pengarah serta pegawai tinggi BBMB dan BMF yang mengutamakan kepentingan diri.

Daripada laporan akhir dan laporan kes prima facie rasuah, Jawatankuasa Penyiasat telah menghuraikan perbuatan menipu dan manipulasi yang dilakukan di antara 19 Disember 1979 hingga 12 Oktober 1982 oleh ahli-ahli Lembaga Pengarah dan pegawai BMF yang bersubahat dengan Carrian dan mereka yang ada kaitan dengan George Tan. Ini termasuk penipuan yang dipanggil Concerted Plan melibatkan pinjaman AS$292 juta dan AS$580 juta yang diluluskan kepada Carrian.


Dua pegawai tinggi BBMB iaitu Lorraine Esme Osman dan Datuk Hashim Shamsuddin melarikan diri ke luar negara semasa siasatan dilakukan.  Lorraine ditangkap di London dan dipenjara tujuh tahun sebelum diekstradisi ke Hong Kong untuk menjalani hukuman penjara dua bulan. Hashim juga ditangkap di London dan diekstradisi ke Hong Kong untuk dipenjara selama 10 tahun.

USNO Keluar BN. Pada 25 Jan 1984, MT UMNO mengambil keputusan bersetuju supaya USNO dipecat daripada BN kerana menentang tindakan Kerajaan Pusat menjadikan Labuan sebagai sebahagian Wilayah Persekutuan.

PWTC. Pada 26 Sep 1985, Perasmian Kompleks Bangunan UMNO yang dikenali sebagai Putra World Trade Centre (PWTC), di Jalan Tun Ismail oleh Presiden UMNO, merangkap PM, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad.

Musa Hitam Meletak Jawatan. Pada 29 Feb 1986, Dato Musa Hitam menghantar surat perletakan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden UMNO kerana bertentangan pendapat dengan Presiden UMNO, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad. Pada 29 Feb 1986, Mesyuarat MT UMNO telah membincangkan perletakan jawatan Dato Musa Hitam sebagai TPM dan Timbalan Presiden UMNO. Keputusan mesyuarat bersetuju memujuk Dato Musa Hitam agar kekal di jawatan Timbalan Presiden UMNO.

Ghaffar Baba Jadi TPM. Pada 7 Mei 1986, Encik Ghaffar Baba dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri yang baru mengantikan Dato Musa Hitam. Seterusnya dalam Perhimpunan Agung UMNO pada 24 Apr 1987, Encik Ghaffar menewaskan Dato Musa Hitam dengan majoriti 40 undi bagi jawatan Timbalan Presiden.

PRU VII. Pada 3 Ogos 1986, Pilihan Raya Umum yang ke-7, peringkat kebangsaan dan negeri-negeri (Semenanjung). Barisan Nasional memenangi 148 daripada 177 kerusi Parlimen yang dipertandingkan. UMNO memenangi 83 kerusi daripada 86 kerusi yang diperuntukkan.

UMNO Diisytiharkan Sebagai Pertubuhan Tidak Sah. Pada 25 Julai 1987, Kumpulan 11 ahli UMNO mengemukakan saman di Mahkamah Tinggi supaya mengisytiharkan pemilihan UMNO pada 24 April 1982 batal dan tidak sah. Setelah melalui beberapa hari perbicaraan, pada 4 Feb 1988 Hakim Mahkamah Tinggi , Dato Harun Hashim telah mengisytiharkan UMNO sebagai pertubuhan tidak sah kerana menerima wakil dari cawangan-cawangan yang tidak berdaftar semasa pemilihan Jawatankuasa Bahagian sehingga membawa kepada pengharaman UMNO.

UMNO (Baru). Pada 13 Feb 1988, permohonan bagi mendaftarkan UMNO (Baru) dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad dan beberapa bekas Ahli MT UMNO. Pada 16 Feb 1988, UMNO secara rasmi diterima untuk menganggotai semula Barisan Nasional.

Perhimpunan Agung Khas UMNO pada 5 Sep 1997 telah mencadangkan agar perkataan Baru pada UMNO (Baru) dimansuhkan. Dengan itu nama yang diguna pakai ialah UMNO.

Bank Negara Rugi RM32 Bilion. Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengalami kerugian dalam urus niaga mata wang asing berjumlah RM32.074 bilion antara 1988 sehingga 1994 selepas mengambil kira keuntungan RM2.473 bilion pada 1990.

Tun Hussein Meninggal Dunia. Perdana Menteri yang ketiga, Tun Hussein Onn telah meninggal dunia di San Francisco 29 Mei 1990 kerana sakit jantung dan jenazahnya dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara, Kuala Lumpur.

PRU VIII. Pada 21 Okt 1990, Pilihan Raya Umum yang ke 8 diadakan dan BN memenangi 127 kerusi daripada 180 kerusi yang dipertandingkan. UMNO memenangi 71 daripada 86 kerusi yang diperuntukkan.

Bapa Malaysia Meninggal Dunia. Pada 6 Dis 1990, Perdana Menteri yang pertama dan Bapa Kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah meninggal dunia kerana sakit tua. Jenazahnya dikebumikan di Makam DiRaja langgar, Alor Setar, Kedah.

UMNO Ke Sabah. Pada 21 Feb 1991, PDr. Mahathir Mohamad telah merasmikan penubuhan UMNO Sabah dan TPM, Ghaffar Baba telah dilantik sebagai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri yang pertama. Lanjutan dari itu, hampir kesemua ahli USNO telah menyertai UMNO dan USNO dibubarkan.

Ghaffar Baba Tersingkir. Ombak pengaruh Anwar Ibrahim dalam UMNO telah menjulang naik dalam tempoh yang singkat. Beliau mengumumkan untuk betanding jawatan Timbalan Presiden UMNO dalam PAU Nov 1993. Melihat pengaruh Anwar yang sukar dibendung telah memaksa Dr Mahathir merestui Anwar melawan Timbalannya, En Ghaffar. Keadaan ini telah memaksa Ghaffar mengalah dan mengambil keputusan menarik diri dari mempertahankan jawatannya. Pada 15 Ok 1993, Ghaffar Baba meletakkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri.

Anwar Dilantik Menjadi TPM.  Dalam PAU pada 4 Nov 1993, Anwar Ibrahim dipilih tanpa bertanding sebagai Timbalan Presiden UMNO, dan kemudiannya pada 1 Dis 1993 dilantik sebagai TPM. 

PRU IX. Pada bulan April 1995 Pilihanraya Umum yang ke-9. UMNO memenangi 89 kerusi Parlimen daripada 102 kerusi yang dipertandingkan.

Anwar Dipecat Dari UMNOMesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada 2 Sep 1998 telah memecat Dato Seri Anwar Ibrahim atas kesalahan salah guna kuasa dan perlakuan sumbang oleh mahkamah.

Abdullah Badawi Dilantik Jadi TPM. Pada 2 Jan 1999, Dr Mahathir membuat rombakan Kabinetnya dan melantik Naib Presiden UMNO, Abdullah Haji Ahmad Badawi sebagai Timbalan Perdana Menteri (menggantikan Anwar). Dalam Perhimpunan Agung UMNO pada 11 Mei 2000, Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dipilih tanpa bertanding sebagai Timbalan Presiden UMNO.

PRU X. Pada bulan Nov 1999, Pilihan Raya Umum yang ke-10 dilaksanakan, UMNO memenangi 72 kerusi Parlimen daripada 104 kerusi yang dipertandingkan.

Lembaga Disiplin UMNO Ditubuhkan. Pada Okt 2000 MT UMNO meluluskan cadangan menubuhkan Lembaga Disiplin UMNO yang dianggotai oleh ahli-ahli yang tidak mempunyai kepentingan tertentu dalam politik. Pada 12 Jan 2001,
tokoh veteran UMNO, Tengku Ahmad Rithauddeen dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Disiplin UMNO yang baru ditubuhkan.

Penubuhan Puteri UMNO. Pada 30 Mac 2001, Azalina Othman Said dilantik sebagai Ketua Penaja Puteri UMNO, dengan dianggotai oleh 20 orang Jawatankuasa Penaja. Tujuh orang daripadanya dilantik oleh ahli Majlis Tertinggi manakala 13 orang yang lain dipilih melalui Badan Perhubungan UMNO Negeri. Pada 10 Mei 2002, MT UMNO bersetuju supaya Ketua Puteri UMNO diiktiraf sebagai salah seorang Naib Presiden UMNO setaraf dengan Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua Pergerakan Pemuda kerana mereka juga adalah sebagai sayap UMNO. Pada 3 Ogos 2003, Dato Seri Dr Mahathir Mohamad merasmikan penubuhan Puteri UMNO di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur.

Pengunduran MahathirMesyuarat Majlis Tertinggi Khas UMNO pada 22-25 Jun 2002 
mengambil keputusan menghormati hasrat Dr. Mahathir untuk melepaskan jawatan dalam parti dan kerajaan mulai Oktober 2003 dan menyokong rancangan peralihan kuasa yang digariskan. Pada 31 Okt 2003, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi menyandang jawatan sebagai Pemangku Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia yang kelima.

Dawn Raid Special OperationPada Subuh 7 Sept 1981, kota London digemparkan dengan pengambilalihan mengejut syarikat perladangan Guthrie di London. Guthrie yang berusia lebih 100 tahun dan merupakan antara syarikat perladangan terbesar British jatuh ke tangan pihak asing di dalam masa 4 jam sahaja.  
Apa yang lebih mengejutkan ialah syarikat tersebut jatuh ke tangan kerajaan Malaysia, di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad yang baru memegang jawatan Perdana Menteri selama 2 bulan".

Dalam masa 3 bulan, saham-saham Guthrie perlahan-lahan dijual kepada PNB. Pada akhir tahun 1981, 100% Guthrie berada di bawah pegangan anak tempatan.  
Pengerusi PNB, Dato Ismail Ali akhirnya mengambilalih pengurusan Guthrie dan memindahkan ibu pejabat operasi Guthrie dari London ke Kuala Lumpur sebagai tanda berakhirnya penguasaan Inggeris ke atas syarikat tersebut.

Buy British Last. Pada bulan Nov 1981, Mahathir mengumumkan bahawa Malaysia akan memboikot barangan dan perkidmatan dengan British melalui kempen yang dinamakan Buy British Last. Mahathir yang marah kerana spekulasi timah dunia di London mengakibatkan harga eksport utama Malaysia jatuh mendadak, telah mengarahkan agar semua kontrak kerajaan kepada pihak British dibekukan. Tindakan Mahathir ini memberi kesan besar kepada kontrak semasa dan akan datang British berjumlah 1.25 billion pound sterling yang sepatutnya diterima oleh British. Kontrak Dunlop untuk membekal tayar kepada kerajaan sejak 1963 lagi contohnya kini diberi kepada sebuah syarikat Amerika Syarikat sehingga menyebabkan Dunlop menjual kepentingan mereka kepada MPH.

Krisis Perlembagaan dan Pemecatan Tun Salleh AbasKetua Hakim Negara untuk Mahkamah Agung, Salleh Abas, telah dipaksa oleh hakim-hakim sekerjanya untuk bertindak balas terhadap tindakan-tindakan kerajaan. Salleh memutuskan untuk mengadakan sebuah mesyuarat bagi kesemua 20 orang hakim daripada Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi di ibu negara Kuala Lumpur. Dalam mesyuarat ini, mereka bersetuju untuk tidak mengumumkan jawapan mereka terhadap kritikan-kritikan Dr. Mahathir. Sebagai ganti, mereka menulis sepucuk surat sulit kepada Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu bagi mengemukakan ketidakpuasan hati mereka. Surat yang ditulis oleh Salleh Abas, dan yang dipersetujui oleh semua hakim yang hadir dengan sebulat suara, menyatakan kekecewaan hakim-hakim terhadap "berbagai-bagai komen dan tuduhan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri terhadap Badan Kehakiman," tetapi tidak mendesak sebarang tindakan yang khusus untuk diambil — sebaliknya, surat itu hanya berakhir dengan ungkapan "harapan bahawa kesemua tuduhan yang tidak berasas itu akan dihentikan".

Pada tahun 1988, Salleh Abas dihadapkan ke timbang tara yang diadakan oleh Dr. Mahathir yang mengikut Perkara 125(3) Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri ketika itu, atas tuduhan salah lakunya. Timbang tara itu dipengerusikan oleh Tun Hamid Omar. Sebagai tindak balas terhadap timbang tara, Salleh Abas mengambil tindakan guaman dalam Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk mencabar perlembagaanan timbang tara itu. Ketika meneruskan tindakan guamannya, beliau membuat permohonan untuk penggantungan sementara terhadap timbang tara sehingga 4 Julai 1988. Permohonannya ditolak.

Bagaimanapun, lima orang hakim Mahkamah Agung kemudian bersidang dan memberikan Salleh Abas perintah interlokutori terhadap timbang tara. Sebaik sahaja menerima perintah itu, peguam-peguam Salleh Abas pergi ke Parlimen untuk mengemukakan perintah interlokutori itu kepada pengerusi timbang tara. Bagaimanapun, pintu besar yang menuju ke bangunan Parliamen telah dikunci dan wakil Salleh Abas terpaksa memanggil polis untuk menjamin laluan masuk ke Parlimen. Akhirnyanya, perintah interlokutori itu dikemukakan kepada pengerusi timbang tara.

Tidak lama kemudian, kelima-lima hakim Mahkamah Agung itu digantung jawatan mereka. Daripada lima orang hakim itu, tiga orang hakim dipecat. Pemecatan ini menyebabkan Mahkamah Agung Malaysia digantung, dan oleh itu, tuntutan terhadap pengesahan timbang tara tidak dapat dibicarakan. Timbang tara kemudian memecat Salleh Abas daripada jawatannya.

Pemecatan luar aturan Salleh Abas menyebabkan Badan Peguam Malaysia enggan mengiktiraf Ketua Hakim Negara yang baru. Pada masa yang sama, Perlembagaan Persekutuan dipinda untuk melucutkan "kuasa kehakiman Persekutuan" dan hanya memberikan kuasa kehakiman kepada badan kehakiman sebagaimana yang Parlimen inginkan.

Kekalahan BN di Terengganu 1999. Dalam PRU 1999, PAS telah merampas Negeri Terengganu dengan majoriti besar. PAS memenangi 28 dari 32 kerusi ADUN. BN hanya memenangi 4 kerusi. Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang dilantik menjadi MB Terengganu. Bagaimanapun Kerajaan PAS hanya kekal sepenggal sahaja. Dalam PRU 2004, BN telah merampas kembali Kerajaan Terengganu dari PAS. Senjata kimia yang digunakan oleh BN untuk melumpuhkan Kerajaan PAS ialah wang royalti PETRONAS.
                                                                                                                                 
Tengku Razaleigh (KU Li) Menubuhkan Parti Melayu Semangat 46.  Parti Melayu Semangat 46 merupakan sebuah parti politik serpihan UMNO. S46 ditubuhkan pada tahun 1988 selepas kekalahan Ku Li menentang Dr Mahathir untuk jawatan Presiden UMNO dengan majoriti 43 undi. Selepas itu Ku Li mendakwa UMNO dan memenangi kes ini, menyebabkan pendaftaran UMNO dilucutkan.

Selepas ini, Ku Li menubuhkan Parti Semangat 46 bersama dengan Dato' Seri Utama Rais Yatim. Maksud "Semangat 46" ialah, mDatuk Seri Dr Mahathir menubuhkan UMNO Baru ketika itu, untuk menggantikan UMNO yang diharamkan sebelum itu.

Ku Li mendakwa bahawa parti Semangat 46 ini ialah parti UMNO yang sebenar dan asal, manakala UMNO Baru yang ditubuhkan oleh Dr Mahathir itu merupakan satu tiruan sahaja.

Parti Melayu Semangat 46 bekerjasama dengan PAS, BERJASA, HAMIM, dan KIMMA untuk menubuhkan Angkatan Perpaduan Ummah demi bertanding dalam Pilihanraya Umum Malaysia 1990 dan Pilihanraya Umum Malaysia 1995. Namun setakat itu mereka cuma mampu memenangi kuasa pemerintahan negeri Kelantan di bawah pimpinan PAS di sana, pada tahun 1990. Pada masa yang sama, S46 juga bekerjasama dengan DAP, PBS, dan PRM untuk menubuhkan Gagasan Rakyat demi bertanding dalam Pilihanraya Umum 1990.

Selepas Semangat 46 dibubarkan pada bulan Mei 1996, Tengku Razaleigh Hamzah dan Rais Yatim menyertai UMNO Baru. 

Krisis Kewangan 1997Sebelum itu, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang cukup membangun sebaris dengan negara-negara yang digelar Harimau Asia seperti Singapura dan Hong Kong. Malah, tidak ke­terlaluan dikatakan pembangunan pesat ekonomi negara ini merangsang kemasukan pelaburan langsung asing (FDI) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tatkala itu. Sebagai sebuah negara kecil yang tidak begitu dikenali pada asalnya, Malaysia mula dikenali seantero dunia.

Setelah diserang oleh spekulator wang asing, ekonomi Malaysia jelas menampakkan kelemahannya kerana begitu mudah me­ngalami kejatuhan sehingga ramai yang menganggur dan syarikat-syarikat tempatan termasuklah bersaiz besar mengalami masalah kewangan yang teruk. Tidak kurang juga, banyak syarikat yang terpaksa diisytiharkan muflis. Syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia atau dahulu dikenali sebagai Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) juga mengalami masalah sama.

Bayangkan terdapat syarikat senaraian awam ketika itu mengalami defisit bagi modal ak­hirnya. Aset tetap dicairkan untuk membayar hutang. Lebih parah lagi, bank-bank tempatan juga mengalami masalah yang sama apabila kadar pinjaman tidak berbayar (NPL) meningkat begitu tinggi membayangkan ramai peng­hutang tidak mampu membayar balik hutang bank mereka.

Memburukkan lagi keadaan, krisis politik pula mula bergema dengan kuat sekali. Tidak hanya di Malaysia, negara-negara yang mengalami krisis kewangan Asia seperti Indonesia juga mengalami krisis sehingga Presidennya Suharto terpaksa berundur diri selepas sekian lama memegang tampuk pemerintahan negara itu. Di Malaysia, rakyat tertanya-tanya apakah sebenarnya berlaku ketika itu. Krisis kewangan berlanjutan menjadi krisis politik pada 1998.

Sejak itu, suasana politik di negara ini sukar ditenteramkan walhal apa yang rakyat mahukan ahli-ahli politik mengutamakan kesejahteraan rakyat secara ke­seluruhannya.

Akibat krisis kewangan Asia tersebut, pihak luar sudah mula berani mencampuri hal ehwal dalam negara. Malah, mereka semakin berani memberi pelbagai cadangan yang tidak diketahui sejauh manakah baiknya cada­ngan-cadangan tersebut. Ada yang tidak masuk dek akal. Ada antara mereka menyalahkan bagaimana sistem ekonomi dan kewangan Malaysia dilaksanakan.

Istilah kronisme, nepotisme dan ketelusan acap kali disebut sehingga terikut-ikut oleh ahli-ahli politik tempatan. Mereka menunjuk ajar kepada kita cara Barat yang wajar dicontohi. Oleh kerana mereka cuba mencampuri urusan Malaysia, rakyat mula bersatu untuk mempertahankan negara. Biar pun dua krisis melanda. Namun, kedaulatan negara paling diutamakan. Tambahan, cubaan campur tangan mereka ditangkis dengan sokongan kuat pihak media tempatan.

Malaysia tidak terkecuali. Lebih-lebih lagi, selepas berlakunya krisis kewangan Asia 20 tahun lalu, kesannya masih dirasai. Pa­ling tidak, mata wang kita tidak sekuat dahulu. Sebab itu pen­tingnya ekonomi dan kewangan Malaysia diperkukuhkan lagi.

Apa yang dibangkitkan oleh pihak luar rata-ratanya berkisar kelemahan tadbir urus korporat yang menyebabkan ekonomi Malaysia tidak boleh menangkis serangan spekulator mata wang asing. Maka, ketika itu bermulalah istilah tadbir urus korporat yang diperkenalkan dan diuar-uarkan di seluruh Malaysia. Tanpa tadbir urus korporat yang baik sukar sesebuah syarikat menjalani perniagaan secara telus dan bersifat dinamik.

Melihat akan peri pentingnya tadbir urus korporat, syarikat dan bank-bank tempatan mula mengambil langkah membetulkan keadaan. Peranan ahli lembaga pengarah mula terserlah. Tiada lagi individu yang meme­gang jawatan sebagai ahli lembaga pengarah bagi berpuluh-puluh syarikat di Malaysia termasuklah syarikat senaraian awam. Peranan pengurusan risiko juga mula ditekankan oleh bank-bank tempatan. Bank-bank tempatan bergabung sesama mereka agar asas kekuatan bank dapat ditingkatkan pada tahap maksimum.

Pasaran modal Malaysia juga ditadbir urus dengan lebih baik. Hanya syarikat terbaik dan kukuh dibenarkan disenaraikan di Bursa Malaysia. Dengan ini, pelabur-pelabur tertarik untuk melabur ke dalam Malaysia. Peranan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) juga semakin diiktiraf kerajaan. Begitu juga fungsi syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) yang menjadi pemangkin ekonomi Malaysia.


Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akaun mata wang melebihi 5 % KDNK. Pada bulan Julai, ringgit Malaysia diserang oleh penyangak mata wang. Malaysia menambat mata wangnya pada 17 Ogos 1997 selepas ringgit jatuh menjunam. Empat hari kemudian Standard and Poor's menurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating tersebut menurunkan rating Maybank, bank terbesar Malaysia. Pada hari yang sama, Bursa Saham Kuala Lumpur jatuh 856 mata, titik terendahnya semenjak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohammad telah memperkenalkan kawalan "modal".
Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun iaitu sektor pembinaan menyusut sebanyak 23.5 %, pengeluaran menyusut 9 % dan pertanian 5.9 %. Keseluruhan GDP negara menurun sebanyak 6.2 % pada tahun 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara terpantas pulih daripada krisis ini dengan menolak bantuan IMF.

Ringgit Pegging.

Anwar Ibrahim Menubuhkan Parti Keadilan MalaysiaParti KeADILan Nasional lahir daripada gelombang Reformasi yang melanda negara selepas pemecatan Anwar Ibrahim daripada UMNO pada 2 Sep 1998. Sekumpulan NGO dan parti 'cocky' kemudian menubuhkan Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK). Pendokong reformasi kemudiannya menubuhkan Pergerakan Keadilan Sosial (ADIL) untuk memberi platform kepada perjuangan mereka.
Selepas itu, usaha menubuhkan parti politik menghadapi jalan buntu di Pejabat Pendaftaran Pertubuhan (ROS). Maka gerakan Reformasi mengambil keputusan untuk mengambil alih sebuah parti kecil yang sedia ada iaitu Ikatan Masyarakat Islam Malaysia yang ditubuhkan pada 1990. Pelancaran Parti KeADILan Nasional diadakan pada 4  A[r 1999.

Selepas Pilihanraya 1999, kesedaran timbul tentang keperluan Parti Keadilan Nasional dan PRM bergabung, berdasarkan komitmen mereka yang sama terhadap Reformasi, menentang ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa. Pada 3 Ogos 2003 Keadilan dan PRM melancarkan Parti Keadilan Rakyat di Kuala Lumpur.

Pada waktu itu Pendaftar Penubuhan masih enggan meluluskan pendaftaran parti. Maka pada Pilihanraya Umum 2004, calon-calon PRM bertanding di atas platform Keadilan. Calon tunggal yang menang ialah Presiden Parti iaitu Datin Seri Dr. Wan Azizah di Permatang Pauh, Pulau Pinang.

Selepas Pilihanraya Umum, akhirnya Parti Keadilan Rakyat diluluskan penubuhannya.
Parti Keadilan Rakyat mendapat suntikan baru selepas pembebasan Penasihat Parti, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didapati tidak bersalah daripada tuduhan jenayah pada 2 September 2004, selepas enam tahun di dalam tahanan dan penjara

KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO DI BAWAH PIMPINAN DR MAHATHIR

PAU 1981
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Timbalan Presiden: Dato' Musa bin Hitam
Naib Presiden I: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden II: Tengku Dato' Ahmad Rithauddeeen bin Ismail
Naib Presiden III:
Setiausaha Agung: Dato Mustaffa bin Jabar (1978 - 1984)

PAU 1984
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Timbalan Presiden: Dato' Seri Musa bin Hitam
Naib Presiden I: Tan Sri Tengku Razaleigh bin Hamzah
Naib Presiden II: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden III: 
Setiausaha Agung: Dato Sanusi bin Junid (1984 - 1988)

PAU 1987
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Timbalan Presiden: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden I:  Datuk Abdullah bin Ahmad
Naib Presiden II: Dato Anwar bin Ibrahim
Naib Presiden III: Dato Amar Wan Mokhtar bin Ahmad
Setiausaha Agung: Dato Sanusi Junid (hingga 1988)
Setiausaha Agung: Dato Mohammad bin Rahmat (1988-1996)

PAU 1990
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Timbalan Presiden: En Abd Ghaffar bin Baba
Naib Presiden I: Dato Seri Anwar bin Ibrahim
Naib Presiden II: Dato' Sanusi bin Junid
Naib Presiden III: Datuk Abdullah bin Ahmad
Setiausaha Agung: Dato Mohammad bin Rahmat

PAU 1993
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Timbalan Presiden: Dato Seri Anwar bin Ibrahim
Naib Presiden I: Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abd Razak
Naib Presiden II: Tan Sri Muhammad bin Mohd Taib
Naib Presiden III: Tan Sri Muhyiddin Mohd Yasin 
Setiausaha Agung: Dato Mohammad bin Rahmat

PAU 1996
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad
Timbalan Presiden: Dato Seri Anwar bin Ibrahim (dipecat 1998)
Naib Presiden I: Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abd Razak
Naib Presiden II: Datuk Abdullah bin Ahmad
Naib Presiden III: Tan Sri Muhammad bin Mohd Taib
Setiausaha Agung: Dato' Sri Sabaruddin bin Chik (1996 - 1999)

PAU 2000
Presiden: Dato' Seri Dr Mahathir bin Mohamad (meletak jawatan pada Okt 2003)
Timbalan Presiden: Datuk Seri Abdullah bin Ahmad (memangku mulai Okt 2003)
Naib Presiden I: Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abd Razak
Naib Presiden II: Tan Sri Muhammad bin Mohd Taib
Naib Presiden III: Tan Sri Muhyiddin Mohd Yasin 
Setiausaha Agung: Tan Sri Khalil bin Yaakob (1999 - 2004)

Era Tun Abdullah


Image result for abdullah badawi

Pada tahun 2003, Tun Dr Mahathir menyerahkan jawatan Presiden UMNO kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. PRU 11 - 1Mac 2004UMNO memenangi 199 kerusi Parlimen daripada 219 kerusi yang dipertandingkan. Ia adalah pencapaian paling cemerlang Barisan Nasional dalam sejarah pilihan raya.

Menutup Pintu Untuk Anwar. Pada 16 Sep 2004 Majlis Tertinggi UMNO sebulat suara bersetuju menutup pintu terhadap Dato Seri Anwar Ibrahim dan menolak sebarang usaha untuk membawanya kembali ke dalam parti.

Perhimpunan Agung UMNO 2004. PAU pada 23 Sep 2004, UMNO memilih Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sebagai Presiden UMNO dan Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak sebagai Timbalan Presiden.

Penubuhan Putera UMNO. Pada 25 Mac 2005 MT UMNO meluluskan penubuhan Putera UMNO sebagai satu gerakan baru Pemuda ke arah memantapkan lagi perjuangan parti dan ia lebih bersifat kepada aktiviti sosial. Putera UMNO dilancarkan pada  19 Jun 2005 di Dewan Merdeka PWTC.

Perisytiharan Hari UMNO. Pada 11 Mei 2005, Pak Lah mengisytiharkan 11 Mei sebagai Hari UMNO dan dalam majlis yang sama Prof. DiRaja Ungku Abdul Aziz dipilih sebagai penerima anugerah Melayu Terbilang. 

Tun Ghaffar Meninggal Dunia. Mantan TPM dan mantan Timbalan Presiden UMNO, Tun Abdul Ghafar Baba kembali ke rahmatullah dalam usia 81 tahun di Pusat Perubatan Gleneagles Intan (GIMC) di Jalan Ampang kerana komplikasi jantung, paru-paru dan buah pinggang pada 23 April 2006. Almarhum telah mengabdikan hampir seluruh hidupnya dalam perjuangan politik tanah air termasuk menentang perjuangan menuntut kemerdekaan sekitar tahun 1940-an. Allahyarham selamat dikebumikan di Makam Pahlawan, Masjid Negara

Kejayaan Besar BN Dalam PRU 2004. Pada 2004, UMNO dan Barisan Nasional mencapai kemenangan kerusi tertinggi dalam sejarah pilihan raya di Malaysia dengan mendapat 198 daripada 219 kerusi atau 90.41% kerusi. 

BN Kehilangan 5 Negeri dalam PRU 12 (2008). Dalam PRU ke 12 tahun 2008, UMNO dan Barisan Nasional mengalami kemerosotan undi sehingga menyebabkan Pakatan Rakyat menguasai 4 negeri di Semenanjung Malaysia (Kedah, Pulau Pinang, Perak, dan Kedah) selain PAS mengekalkan Kelantan. Keputusan PRU 12 menjadi punca utama desakan untuk Pak lah mengundurkan diri dari jawatan PM.

BN Merampas Negeri PerakDalam PRU 12 (2008), Pakatan Rakyat (PR) gabungan parti DAP, Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan PAS membentuk kerajaan negeri selepas memenangi 31 daripada 59 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) manakala Barisan Nasional (BN) memenangi 28 kerusi. ADUN PAS (Pasir Panjang) Ir Mohammad Nizar Jamaluddin dilantik menjadi Menteri Besar Perak. Pada 25 Jan 2009,  ADUN BN (UMNO) Bota, Datuk Nasaruddin Hashim telah keluar daripada BN untuk menyertai PKR. Pada 1 Feb 2009,  ADUN PKR (Behrang) Jamaluddin Mat Radzi dan ADUN PKR (Changkat Jering), Mohd Osman Jailu telah keluar dari PKR menjadi ADUN Bebas dan diikuti oleh ADUN (DAP) Jelapang, Hee Yit Foong. ADUN PKR (Bota) juga kembali ke dalam UMNO. Dengan itu kedudukan kerusi DUN Perak menjadi BN(28), PR(DAP/PKR/PAS) (28) dan Bebas (3). MB mengadap Sultan untuk membubarkan DUN supaya pilihanraya diadakan semula, namun Sultan tidak bersetuju. Pada 4 Feb 2009 BN menubuhkan Kerajaan Negeri Perak yang baru dengan mengambil kira majority 31 (termasuk 3 Bebas) berbanding 27 dari PR. Dr Zambri Abdul Kadir mengangkat sumpah sebagai MB yang baru pada 6 Feb 2009. Usaha PR membawa kes ke mahkamah untuk membatalkan Kerajaan baru telah gagal.


Isu Tinglat 4 - Khairy Jamaluddin. Kedudukan Pak Lah sebagai PM dicemari dengan tuduhan dan persepsi bahawa menantunya Khairi merupakan individu yang menjadi penasihat dan mempengaruhi keputusan Pak Lah dalam banyak urusan negara. Khairy yang diberi jawatan sebagai Pegawai Khas di pejabat PM menduduki pejabat Tingkat 4 Putra Perdana telah dikatakan mengawal/menapis semua orang yang ingin membuat pertemuan dengan PM.

Tun Dr Mahathir keluar UMNO.  Pada 19 Mei 2008, mantan PM dan mantan Presiden UMNO, Tun Dr Mahathir Mohamad telah mengumumkan keluar dari UMNO dan menggesa ahli-ahli Umno yang lain supaya turut berbuat demikian. Beliau bertindak keluar parti - yang diterajuinya selama 22 tahun kerana tidak yakin dengan kepimpinan penggantinya, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau kemudiannya menyertai semula UMNO pada 4 Apr 2009 setelah Najib Razak mengambil alih jawatan PM dari Pak Lah.


Perletakan Jawatan Pak Lah. Gaya kepimpinan Pak Lah yang tidak tegas, sistem pengurusan yang lemah telah menyebabkan beliau kehilangan kepercayaan di kalangan ahli kabinetnya. Ramai Menteri terutamanya mantan PM, Tun Dr Mahathir dan Muhyiddin Yassin telah menyuarakan desakan supaya Pak Lah berundur untuk memberi peluang kepada Timbalannya, Najib Razak mengambil alih kepimpinan negara. Akhirnya Pak Lah akur dengan desakan dan meletak jawatan sebagai Presiden UMNO pada 1 Apr 2009 dan sebagai Perdana Menteri pada 3 Apr 2009 dan menyerahkan tampuk pimpinan Kerajaan kepada Najib Tun Razak.

Kronisme. Imej Pak Lah sebagai Mr Clean telah tercalar apabila beliau dikritik oleh pihak pembangkang kerana memberi laluan kepada syarikat milik Fahim Ibrahim (adiknya) memiliki 51% saham MAS Catering Sdn Bhd dan kemudiannya menjual kepada Lufthansa's LSG Skychef. Abdullah juga dikritik kerana endorsed ahli keluarganya terlibat dalam penyalahgunaan berkaitan Iraqi Oil-for-Food Programme.
Selain dari itu, anaknya sendiri, Kamarudin  pemilik Scomi Precision Engineering yang membekalkan komponen untuk centrifuges purported to be intended for use in Libya's secret uranium enrichment program.

Concerns and disputes by Mahathir Mohamad and UMNOIn 2005, it was alleged that under Abdullah Badawi's administration, there had been a significant increase in cases of cronyism regarding the distribution of import permits for foreign-manufactured vehicles. Then Prime Minister Mahathir had called for an investigation of the issue. Later, Mahathir Mohamad criticised Abdullah for cancelling a number of development projects that the former had started, such as the construction of a bridge to replace the causeway linking Malaysia and Singapore.

Kes Pembunuhan Altantuya SharibuuKes Pembunuhan Altantuya Shaariibuu ialah kes pembunuhan berprofil tinggi yang berlaku di Malaysia. Dalam kes ini, seorang rakyat Mongolia, Altantuya Shaariibuu dibunuh secara kejam di kawasan Empangan Tasik Subang, Puncak Alam, Shah Alam antara 17-20 Okt 2006. Enam orang ditahan dan disiasat berhubung dengan kejadian ini. Kes ini berprofil tinggi kerana ia melibatkan Abdul Razak Baginda, seorang yang rapat dengan TPM, Dato' Seri Najib Tun Razak. Kes ini juga melibatkan dua orang anggota Unit Tindakan Khas (UTK), Cif Inspektor Azilah dan Koperal Sirul. Akhirnya pada 13 Januari 2015, kes ini ditutup dengan hukuman gantung terhadap dua anggota UTK tersebut manakala Razak Baginda dilepaskan.

Vote of no confidence to Abdullah Badawi in Parliament.  In June 2008, the Sabah Progressive Party, a member of the 14-party ruling Barisan Nasional coalition, said its two legislators in the federal parliament will move or back a motion of no-confidence against Abdullah. Malaysia has never experienced a serious no-confidence vote before and it is unclear what is the next step if, in the unlikely event, Abdullah loses the vote; whether a snap election is held, or whether the King dissolves parliament, or whether a new leader is given the opportunity to form a new government. No Malaysian Prime Minister has ever faced a vote of no-confidence presented by a member of his own coalition before. The Barisan Nasional has 140 lawmakers in the 222-member Parliament, enough to defeat any vote against Abdullah who is also president of the UMNO. Nevertheless, the motion was rejected by the Speaker on the basis that there were no grounds for the motion to be put forward.

KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO DI BAWAH PIMPINAN PAK LAH


PAU 2004
Presiden: Dato' Seri Abdullah bin Ahmad Badawi
Timbalan Presiden: Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abd Razak
Naib Presiden I: Tan Sri Mohd Isa bin Abd Samad (dibatalkan)
Naib Presiden II: Datuk Seri Mohd Ali bin Rustam
Naib Presiden III: Tan Sri Muhyiddin Mohd Yasin 
Setiausaha Agung: Dato' Radzi bin Tan Sri Siekh Ahmad (2004 - 2008)

Era Najib


Image result for najib razak


Pemenjaraan Anwar Ibrahim. Kes liwat Anwar Ibrahim II adalah kes liwat Dato' Seri Anwar Ibrahim yang kedua. Kes ini bermula apabila laporan polis dibuat oleh Saiful Bukhari Azlan, bekas kakitangan beliau mendakwa bahawa beliau telah diliwat oleh penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR). Pada 7 Ogos 2008, Anwar didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Jalan Duta.


Dalam undang-undang di Malaysia, kesalahan liwat tertakluk di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan.

Pada tanggal 9 Januari 2012, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Y.A Dato' Mohamad Zabidin Mohd Diah telah mengumumkan keputusan Kes Liwat II yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pembantu peribadinya Mohd Saiful Bukhari Azlan bahawa mahkamah telah menetapkan Anwar Ibrahim tidak bersalah, dan bersetuju melepas dan membebaskan beliau. Ini dibuat atas alasan tiada keterangan yang menyokong keterangan mangsa.

Pada 20 Januari 2012, Pejabat Peguam Negara telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tuduhan meliwat bekas pembantu peribadinya, Mohd. Saiful Bukhari Azlan. Pemfailan rayuan tersebut telah disahkan oleh Timbalan Pendaftar, Halilah Suboh ketika dihubungi pihak media, yang turut menyatakan notis tersebut difailkan di Kaunter Pendaftaran Mahkamah Tinggi, Bahagian Jenayah kira-kira pukul 4.30 petang pada tarikh yang sama.

Mengikut perundangan dan tatacara rayuan keputusan mahkamah di Malaysia, Akta Mahkamah Kehakiman 1964 menetapkan bahawa notis rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan, dan dalam kes ini keputusan dibuat pada 9 Januari lalu, oleh itu rayuan telah dibuat oleh peguamcara 2 hari sebelum tarikh tamat rayuan.
Mengikut Seksyen 52(1) akta tersebut, apabila notis rayuan difailkan, hakim yang membuat keputusan itu hendaklah, jika belum menulis penghakimannya, merekodkan secara bertulis alasan keputusannya, dan penghakiman bertulis atau alasan keputusan itu hendaklah menjadi sebahagian daripada rekod prosiding itu.

Pada 8 Mac 2013, bapa Saiful Bukhari Azlan Mohd Lazim mengadakan sidang media tertutup, mengumumkan yang beliau percaya Anwar tidak bersalah. Beliau mendakwa yang kes ini merupakan rancangan kerajaan. Saiful Bukhari bagaimanapun tetap dengan pendiriannya.

Para hakim Mahkamah Persekutuan yang telah bersidang seramai 5 orang, membuat keputusan bahawa Anwar Ibrahim telah bersalah meliwat Saiful Bukhari Azlan dan mengekalkan hukuman penjara selama lima tahun. Beliau akan menjalani hukuman tersebut di Penjara Sungai Buluh, Selangor Darul Ehsan.

Keputusan Mahkamah Persekutuan dianggap tidak adil oleh para penyokong Anwar Ibrahim, manakala penyokong Saiful Bukhari Azlan menyatakan kegembiraan mereka kerana keadilan telah dapat dicapai. Seramai 5,000 orang telah berkumpul untuk menyatakan sokongan masing-masing kepada Anwar dan juga Saiful Bukhari.

Pada 12 Oktober 2016, Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Hakim Besar Malaya, Tan Sri Zulkefli Ahmad Makinudin bersama-sama Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Richard Malanjum, 3 Hakim Mahkamah Persekutuan, Tan Sri Hasan Lah, Tan Sri Abu Samah Nordin dan Tan Sri Zaharah Ibrahim membuat semakan diatas dakwaan kes Liwat II, jika Anwar dibuktikan tidak bersalah, Anwar Ibrahim akan dibebaskan dan mampu bertanding pada Pilihan Raya Umum ke 14.

Pada 14 Disember 2016, Mahkamah Persekutuanmenolak permohonan semakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengenepikan sabitan dan hukuman kes liwat yang dihadapinya. Dalam prosiding yang bermula pada jam 10.19 minit pagi, panel lima hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Hakim Besar Malaya, Tan Sri Zulkefli Ahmad Makinudin sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati permohonan semakan berkenaan mengikut aturan 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 tidak mempunyai sebarang merit. 

Dengan keputusan itu, Anwar yang sudah menjalani hukuman penjara di Penjara Sungai Buloh selama setahun 10 bulan perlu menghabiskan baki hukuman penjara lima tahun yang diperintahkan ke atasnya.

PADA 15 MEI 2018, SPB YANG DIPERTUAN AGONG TELAH MEMPERKENANKAN CADANGAN DARI LEMBAGA PENGAMPUNAN WILAYAH PERSEKUTUAN UNTUK MEMBERI PENGAMPUNAN DAN MEMBEBASKAN ANWAR IBRAHIM SECARA MUTLAK PADA 15 MEI 2018.

Buy French First (Kapal Selam, A400M, Helikopter, Radar, Missiles).

Kes Tabung Haji (TH) vs Tun Razak Exchange (TRX)Tiada ada Negara yang begitu berjaya mengumpul wang dari orang Islam yang berhajat untuk mengerja haji dari Malaysia dengan THnya. Wang yang ditabung sejak ditubuh TH sudah meningkat hingga berbilion RM. Wang ini boleh dilabur supaya keuntungan dapat membantu pengurusan tabung haji dan subsidi kepada bakal haji. Wang TH adalah dari pencarum dan TH hanya diamanahkan untuk mengurus dengan baik, dengan cara yang dihalalkan oleh Islam. Wang ini bukan milik Tabung Haji.

Amatlah menyedihkan apabila wang ini diguna untuk bailout (pemulihan) hutang 1MDB. 
Tanah Tun Razak Exchange seluas 70 ekar dibeli oleh 1MDB dengan harga RM194.1 juta untuk 70 ekar. TH telah diarahkan untuk membeli satu setengah ekar dengan harga RM188.5 juta, hampir sama dengan harga 1MDB beli 70 ekar. Untung besarlah 1MDB. Sebenarnya tanah ini, asalnya untuk mengadakan pusat dagangan bumiputra. Tetapi 1MDB telah mengenepikan projek ini.

Penggantian MB Terengganu. MB Terengganu Dato Seri Ahmad Said (diarahkan oleh Kerajaan Pusat) meletak jawatan pada 12 Mei 2014 dan digantikan dengan Dato' Ahmad Razif bin Abd Rahman. Ahmad Said kemudiannya mengumumkan keluar UMNO (yang boleh menyebabkan Kerajaan BN Negeri Terengganu jatuh, tetapi (setelah dipujuk) menarik balik keputusannya sehari kemudian.

Kes 1MDB.  Akhirnya penipuan yang dilapor oleh media cetak dan elektronik di seluruh dunia diakui benar oleh Presiden dan Pengarah Eksekutif 1MDB, Arul Kanda Kandasamy.  Arul mengaku akan kegagalan 1MDB membayar US 1 billion (RM 3.9 billion) kepada IPIC (International Petroleum Investment Company – Abu Dhabi), syarikat yang menjamin hutang 1MDB. Mengikut IPIC syarikat bernama Aabar PJS Ltd (British Virgin Islands) yang menerima bayaran dari 1MDB bukanlah miliknya walaupun IPIC mempunyai sebuah syarikat dengan nama yang hampir sama, iaitu Aabar PJS Ltd. Jika 1MDB membayar USD 1 billion kepada syarikat palsu, ada kemungkinan syarikat berkenaan ditubuh dengan pengetahuan 1MDB sendiri dan duit itu akhirnya dimasuk dalam akaun persendirian. 

Sangkaan seperti ini memang dibuat oleh ramai orang, dan kenyataan Arul bahawa ada penipuan besar berlaku dalam 1MDB hanya mengesahkan sangkaan. Arul akan cuba membetulkan yang salah tetapi benang basah sukar ditegak selepas pengakuan olehnya. Adalah lebih baik Arul cerita semua, berkenaan juruaudit dibuang, 1 billion US dilabur dalam JV 1MDB/Petro Saudi, tanpa kelulusan pengarahnya, tanpa pemeriksaan due diligence, dan kemudian dibubar tetapi modal tidak dikembali kepada 1MDB, sebaliknya diberi pinjam kepada Petro Saudi, duit yang pergi ke Cayman Islands yang tidak balik ke Malaysia tetapi ke Singapura yang menjelma jadi unit, yang dilihat oleh Arul tetapi tidak dilihat olehnya, peranan bank BIS dan lain-lain milik Jho Low perjalanan wang 1MDB ke Hong Kong, Switzerland, London, Amerika, British Virgin Islands, Seychelles, Abu Dhabi, penyalahgunaan duit KWAP, duit SRC mengalir ke dalam akaun Najib, konsesi minyak di Argentina dan Turkmenistan yang menjadi aset dan kemudian tidak menjadi aset dan beribu lagi cerita yang melibatkan wang 1MDB, dijelas, dinafi, diakui dan hilang tidak disebut lagi.


Malaysia tidak pernah melihat skandal yang sebegitu besar seperti skandal 1MDB. Rakyat yang sukar memahami berapa besarkah satu juta, sekarang mencuba menggambar banyak manakah satu billion, dan empat puluh dua billion. Bagaimanakah wang berbillion boleh kesana kesini sehingga akhirnya berada dalam akaun peribadi Najib. Rakyat menjadi bingung dengan cerita-cerita wang begitu banyak yang merata ke semua pelusuk dunia.

Diceritakan pula pembiayaan pengeluaran filem lucah dengan ratusan juta Ringgit yang dibuat oleh anak tiri Najib,  Dan banyak lagi pengakuan yang boleh dibuat oleh Arul, oleh pengerusi jawatankuasa penasihat, Peguam Negara dan Ketua Polis Negara dan Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi yang begitu berani bertindak sendiri meminjam dan melabur berbillion Ringgit dan USD bagi pihak 1MDB tanpa kebenaran, tanpa kelulusan badan pengarah dan orang atasan. Apakah dia juga yang terlibat dengan bayaran kepada Aabar PJS Ltd (Virgin Islands). 1MDB yang berjaya memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia.

Pada 16 Jun 2017, Peguam Negara Tan Sri Mohamed Apandi Ali yang menggantikan Tan Sri Abdul Gani Patail telah membebaskan Najib daripada sebarang salah laku.

Kes Kemasukan RM2.6 billion Dalam Akaun Peribadi NajibBerita yang amat menyedihkan warga Malaysia apabila Perdana Menterinya terlibat dalam kes memesinbasuhkan wang kerajaan berbillion banyaknya. Lebih malang lagi apabila dia cuba menipu dengan mengatakan ianya adalah derma yang datang dari Raja Arab Saudi (walaubagaimanapun, putera raja Arab Saudi tidak tahu menahu mengenainya).

Mahkamah di Singapura mendedahkan bukti-bukti aliran wang tunai 1MDB di dalam perbicaraan kes pengubahan wang haram di sana. Dalam salah satu kertas pertuduhan di atas, pengurus bank Falcon di Singapura, Jens fred Sturzenegger telah didapati bersalah bersubahat dan meluluskan transaksi-transaksi yang mencurigakan yakni pemindahan wang haram yang datangnya dari 1MDB. Terdapat 16 kertas pertuduhan kesemuanya dan salah satu daripadanya adalah menipu pihak polis Singapura dengan mengatakan dia tidak pernah berjumpa dengan Jho Low. Dia hanya berjumpa dengan Eric Tan, pemilik syarikat Tanore dan Blackstone Asia.

Siasatan polis Singapura membongkar bahawa Jho Low dan Eric Tan adalah orang yang sama, walaupun mempunyai passport berasingan! Ini bermakna Jho Low mempunyai dua identiti dan dua passport berlainan. Kertas siasatan mendapati, Jho Low telah mengarahkan Sturzeneggger untuk meluluskan pemindahan wang berbillion-billion ringgit dari beberapa akaun untuk masuk ke dalam akaunnya di dalam syarikat Tanore.  
Sturzenegger adalah pekerja Bank kelima yang telah didapati bersalah dan disumbatkan ke dalam jail selepas beberapa teman Jho Low seperti Yeo Jiawei, Kelvin Ang, Yak Yew Chee dan Yvonne Seah. Adakah mahkamah telah memfitnah Jho Low? Sudah tentu tidak. Kerana kelima-lima yang dituduh telah mengaku bersalah.

Perbualan-perbualan telefon antara Sturzenegger dan Jho Low serta CEO Falcon Bank kepada pengerusinya turut direkodkan dan disiarkan di dalam mahkamah. Antara lain, CEO Falcon Bank (Eduardo Leeman) memarahi Jho Low kerana dokumentasi yang mereka terima untuk meluluskan transaksi itu tidak masuk akal

“But between you and me, Mohammed, the rest of the documentation, which our friend in Malaysia has delivered, is absolutely ridiculous. This is exactly that kind of issue which is gonna get everybody in trouble. This is done not professionally, unprepared, amateurish at best. The documentation they’re sending me is a joke… How can you send hundreds of millions of dollars with documentation, you know, nine million here, 20 million there, no signatures on the bill, it’s kind of cut and paste, and, and… I mean it’s ridiculous!” – kata Leeman kepada Pengerusi Falcon Bank, Mohammed AlHusseiny.

Dan kita semua telah melihat dengan sendiri pembongkaran oleh suratkhabar Wall Street Journal mengenai wang sebanyak USD681 juta (RM2.6 billion mengikut kadar matawang ketika itu) yang telah masuk ke dalam akaun Najib sendiri:

Di dalam penyata bank di atas, tertera nama syarikat Tanore Finance milik Jho Low. wang sebanyak USD620 juta telah dimasukkan pada 21 Mac 2013 dan sebanyak USD61 juta lagi telah dimasukkan pada 25 Mac 2013.

Kesemua transaksi ini telah benar-benar berlaku. Tahun lepas, media Australia telah mendedahkan surat surat pengakuan yang kononnya terdapat seorang putera arab yang akan memberi berbillion wang kepada Najib melalui akaun milik syarikatnya bernama Blackstone Asia dan Tanore! Sejak bila Jho Low @ Eric Tan itu seorang seorang Putera Arab?

Surat palsu yang dilaporkan oleh ABC Australia yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya - Blackstone Asia. Surat palsu yang dilaporkan oleh ABC Australia yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya – Blackstone Asia. Surat palsu yang dilaporkan oleh ABC Australian yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya - Tanore. Kandungan surat palsu yang menunjukkan Jho Low @ Eric Tan @ Putera Raja Saudi mahu memberi duit kepada Najib melalui syarikatnya – Tanore.

Surat-surat inilah yang telah dijadikan panduan oleh Peguam Negara untuk membersihkan nama Najib. Hingga kini tidak ada seorang pun Putera Raja Abdullah yang mengaku memberi ‘derma’ tersebut. Nama putera itu juga tidak terdapat di dalam senarai rasmi nama anak-anak Raja Abdullah.

Persoalan yang sama penting di sini adalah, dari mana asal wang yang dimasukkan itu ke dalam akaun Najib? Ianya telah melalui pelbagai akaun seperti Tanore, Devonshire Fund, Cistenique Investment dan Enterprise Emerging Markets Fund.

Siasatan dari pihak US dan Swiss mendapati, wang ini berasal dari USD3 billion wang bon 1MDB yang dibuat dalam tahun 2013. Di bawah adalah carta aliran wang tersebut; dari mana ia bermula hinggalah masuk ke dalam akaun Najib di Ambank.

Cabang-cabang transaksi dari 1MDB yang sedang disiasat oleh negara-negara asing. Ambil perhatian tidak wujud penderma dari Arab Saudi di mana-mana. Wang RM2.6 billion sah berasal dari wang hutang bon 1MDB. Kini, bank BSI dan Falcon telah ditutup pihak berkuasa.

Pengguguran TS Muhyiddin (TPM) dari Kabinet Najib.  Pada 28 Julai 2015, empat menteri dan seorang timbalan menteri dalam Kabinet yang dibentuk selepas Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) digugurkan dalam satu pengumuman rombakan Kabinet oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak di Bangunan Perdana Putra di sini hari ini.

Dalam pengumuman tersebut, empat menteri iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hasan Malek; Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Ewon Ebin; Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri G. Palanivel dan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Mohd. Shafie Apdal digugurkan daripada jawatan masing-masing selain, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Turut digugurkan seorang timbalan menteri iaitu Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Abdul Rahim Bakri yang digantikan oleh Datuk Mohd. Johari Baharum.

Selain memperkukuhkan barisan Jemaah Menteri, rombakan terbabit juga mengambil kira kemelut kepemimpinan MIC melibatkan Palanivel.


Pengguguran Muhyiddin dan Mohd. Shafie dilihat ekoran tindakan kedua-dua pemimpin tersebut yang tidak sependapat dengan Kabinet terutama dalam isu 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Perlantikan Zahid sebagai TPM. DS Ahmad Zahid Hamidi dilantik menjadi TPM menggantikan TS Muhyiddin Yassin.

Krisis UMNO Kedah - pertukaran MB. Pada 3 Feb 2016, Datuk Seri Mukhriz Mahathir umum lepaskan jawatan Menteri Besar Kedah berkuat kuasa serta merta selepas dikatakan hilang sokongan majoriti Dewan Undangan Negeri (DUN).

Dalam sidang media di Bilik Gerakan Negeri, Wisma Darul Aman di sini, pagi ini, Mukhriz yang juga ADUN Ayer Hitam berkata, beliau dimaklumkan hilang sokongan majoriti DUN melalui undian sulit di hadapan Jemaah Pemangku Sultan Kedah dari semua ADUN Barisan Nasional (BN) dan pembangkang, semalam,


TS Muhyiddin, DS Shafie Apdal dan DS Mukhriz Dipecat dari UMNO.Mesyuarat Majlis Tertinggi Umno hari ini memutuskan untuk memecat timbalan presidennya, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhkriz Mahathir daripada parti itu. Pengumuman pemecatan itu dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak selaku Presiden UMNO yang berkata keputusan berkenaan dicapai sebulat suara.

Katanya, tindakan kedua-dua mereka berkempen bagi pihak pembangkang sehingga menjejaskan parti, begitu dikesali dan satu perbuatan tidak bertanggungjawab.

MT ambil keputusan sebulat suara memecat Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Mukhriz atas pelanggaran disiplin, lebih-lebih lagi berada atas pentas bersama pemimpin pembangkang serta serang pimpinan dan parti... itu satu kesalahan besar.

Penubuhan Parti Peribumi Bersatu Malaysia (PPBM)  Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) merupakan sebuah parti politik Malaysia yang lahir selepas pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Dato' Seri Mukhriz Mahathir serta pergantungan Dato' Seri Mohd Shafie Apdal daripada UMNO pada 24 Jun 2016.

Borang pemohonan untuk mendaftarkan PPBM telah dihantar kepada Pendaftar Pertubuhan (ROS) pada 9 Ogos 2016 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin serta AJK penaja parti. Pendaftar Pertubuhan (ROS) telah meluluskan penubuhan Parti PPBM pada 08 September 2016.


Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) telah dibubarkan secara sementara pada 5 April 2018. Walau bagaimanapun pada 10 Mac 2018, Pengerusi PPBM, Tun Dr Mahathir Mohamad telah membuat kenyataan berikutan ancaman berulang-kali yang dikeluarkan oleh ROS untuk membubarkan PPBM, parti itu telah pun menyediakan perancangan lain jika benar dibubarkan ROS.

Tun Dr Mahathir keluar UMNO kali kedua dan menyertai PPBMBekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad telah mengumumkan penarikan diri dari parti UMNO berkuatkuasa serta-merta pada 29 Feb 2016. Pengumuman itu dibuat di satu sidang media yang diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini hari ini. Ahli politik veteran itu berkata keputusan itu dibuat berikutan parti di bawah kepimpinan Presiden parti, Datuk Seri Najib Razak itu tidak lagi sama dengan UMNO yang

Kebangkitan Pakatan Harapan.  Pada 22 Sep 2016,  Sebuah pakatan pembangkang yang baru bernama Pakatan Harapan dianggotai oleh Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan Parti Amanah Negara (PAN) telah ditubuhkan. Ia diwujudkan bagi menggantikan Pakatan Rakyat yang telah berkubur apabila Parti Islam SeMalaysia (PAS) memutuskan semua hubungan dengan DAP, pada Jun lalu.

Penubuhan Pakatan Harapan diumumkan bersama oleh para pemimpin parti-parti komponennya, iaitu Presiden PKR Datuk Seri Dr Wan Azizah Ismail, Ketua Parlimen DAP Lim Kit Siang, dan Presiden PAN Mohamad Sabu di sini hari ini.

PPBM Menyertai Pakatan Harapan. Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) secara rasmi diterima sebagi ahli terbaru dalam Pakatan Harapan pada 20 Mac 2017. Keputusan itu dicapai oleh majlis gabungan Presiden, yang sebulat suara menerima permohonan PPBM untuk menjadi ahli pakatan. Majlis itu juga bersetuju untuk pakatan itu didaftarkan secara rasmi.

Mesyuarat itu bersetuju untuk mengadakan perbincangan serta-merta dalam kalangan 4 parti untuk menyediakan manifesto secara kolektif dan mencipta logo baharu,” katanya.

Pada 14 Mac, Pengerusi PPBM Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan ahli parti itu secara sebulat suara bersetuju untuk membentuk sekutu dengan Pakatan.

Isu Lesen Khas UmrahKementerian Pelancongan dan Kebudayaan Jumaat lalu yang mengumumkan pelaksanaan IMAMS ke atas semua 65 agensi pelancongan berstatus muasassah dalam negara dengan tujuan memantau dan mengawal syarikat pelancongan serta pengendali umrah dan ziarah daripada menipu para jemaah. Pengumuman ini mendapat bantahan banyak pihak khusuusnya Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji (PAPUH) kerana bayaran tambahan RM90.10 kepada Sistem Pemantauan Pengendalian Pakej Umrah Malaysia (IMAMS) yang dikuatkuasakan kerajaan 15 Disember tidak berpatutan. Kadar caj tersebut adalah tidak wajar kerana sistem yang boleh digunapakai seumpamanya boleh didapatkan secara percuma selain caruman insurans yang lebih murah.

IMAMS ibarat buka satu kaunter di kedutaan, kena bayar, kemudian cop. Ia ibarat tol Umrah. Sistem tersebut merupakan satu-satunya akses rasmi kepada permohonan visa umrah yang akan diproses oleh Konsul Kedutaan Besar Arab Saudi di Malaysia.

Menurut Timbalan Menteri, Mas Ermieyati melalui twitternya, RM90.10 itu termasuk (RM5.10) Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST), RM40 insurans dan RM45 bagi sistem yang digunakan IMAMS. Pada hal setiap muassasah telah mengguna sistem Pasport ID scanner ataupun Scanner 3M untuk memasukkan data dan permohonan visa secara terus dengan kedutaan Arab Saudi. Lebih menyedihkan, apabila dibuat semakan  COO (Ketua Pegawai Operasi) syarikat IMAMS adalah orang bukan  Islam yang bernama Ryan Loh.

Berdasarkan statistik kementerian pelancongan, seramai 250,000 jemaah telah menunaikan umrah pada 2017dan dijangka meningkat kepada 300,000 pada 2018.

Sehari selepas dilancarkan Kementerian telah membatalkannya kerana mendapat bantahan dari pelbagai pihak, khususnya syarikat pengoperasi Umrah. Kes ini amat memalukan Kerajaan, bagaimana sebuah syarikat milik bukan Islam boleh mendapat kelulusan Kerajaan untuk mengoperasikan perlesenan Pakej Umrah.

Perlantikan TSIS Sebagai Pengerusi FeldaTan Sri Mohd Isa Abdul Samad dilantik oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak sebagai Pengerusi Felda pada 2011 hingga Januari lalu. Isa juga adalah Pengerusi Felda Global Venture Holdings Bhd (FGV) mulai Januari 2011 hingga Jun lalu dan Pengerusi FIC sejak ditubuhkan pada Julai 2013.

Pelantikannya menimbulkan persoalan kerana beliau yang juga bekas Naib Presiden UMNO pernah dikenakan tindakan tatatertib kerana mengamalkan politik wang ketika pemilihan UMNO.

Kes Tanah Felda.  Felda berisiko kehilangan hak ke atas tanah strategik di Jalan Semarak, Kuala Lumpur, yang dianggarkan bernilai lebih RM100 juta apabila dipercayai bertukar hak milik menerusi transaksi meragukan sejak 2015. Tanah itu yang dimajukan dengan projek Kuala Lumpur Vertical City (KLVC) membabitkan tujuh menara, termasuk menara ikonik Felda dikenali sebagai KLVC Tower1A yang mengandungi bangunan 68 tingkat membabitkan 59 tingkat pejabat, dua tingkat podium pejabat, enam tingkat tempat letak kereta, dua tingkat pakir bawah tanah, taman atas bumbung dan helipad.

Pindah milik tanah itu dipercayai berlaku apabila Felda Investment Coropration Sdn Bhd (FIC) melantik sebuah syarikat tempatan sebagai pemaju utama pada Jun 2014 dan diberikan surat wakil kuasa penuh bagi membangunkannya.

Pada Ogos 2017, SPRM telah menahan reman Isa bagi membantu siasatan terhadap pembelian hotel di London pada 2014 hingga 2015 membabitkan FIC dan disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM.Berikutan beberapa siasatan yang dilakukan terhadap Felda, Isa kemudian meletak jawatan pada Jun lalu.

Semua keputusan pelantikan syarikat terbabit, dipercayai dibuat oleh FIC, tetapi hanya dimaklumkan kepada Lembaga Pengarah Felda tiga bulan kemudian. Ia agak mengelirukan dari segi urus tadbir kerana Lembaga Pengarah Felda tidak tahu siapa sebenarnya buat keputusan, sama ada FIC atau Felda kerana ketika itu ada orang yang sama duduk dalam FIC dan dalam Felda.

Felda mengeluarkan surat kuasa wakil kepada syarikat pemaju untuk bangunkan kawasan terbabit, namun tanah berkenaan kemudian didapati dipindah milik kepada syarikat (KLVC) itu sejak Disember 2015,” kata sumber itu kepada Berita Harian.

Carian di Jabatan Tanah dan Galian WPKL mendapati satu daripada tanah iaitu lot 390 seluas 16 hektar yang sebelum ini menempatkan ibu pejabat lama Felda, Anjung Felda dan Wisma Felda ditukar nama kepada sebuah syarikat lain yang ada kaitan dengan pemaju utama projek itu pada 21 Julai 2016.

Laporan media pada 14 Mei 2014 lalu menyatakan kawasan itu mulanya dirancang dimajukan sebagai projek pembangunan bercampur komersial dan kediaman dengan nilai pembangunan kasar melebihi RM500 juta oleh anak syarikat FIC, ENCORP Bhd. Selanjutnya pada 6 Nov 2014, DBKL dilaporkan menerima permohonan kebenaran merancang kawasan sama daripada pemaju utama KLVC dan bukan ENCORP.Semakan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan mendapati kontraktor utama projek KLVC adalah sebuah syarikat baharu yang hanya ditubuhkan Januari lalu.

Cerita Peribadi.  Dalam sejarah Kerajaan Malaysia, pertama kali peribadi dan salah laku PM dijaja terbuka di seluruh negara sama ada di pentas pembangkang/NGO dan viral di media baru, malah peranan PM dalam salahguna kuasa  juga dipertikaikan di beberapa buah negara seperti USA, Singapura, Switzerland dan Perancis.


KEJATUHAN BN dan UMNO. BN di bawah Pengerusinya, Datuk Seri Najib Razak menerima tamparan hebat pada PRU-14, 9 Mei lalu apabila kalah teruk ditolak rakyat buat pertama kali dalam sejarah pilihan raya negara ini dengan hanya menang 78 kerusi Parlimen.

Selain 1MDB, pelbagai isu berkaitan kepincangan urus tadbir dan salah guna kuasa meletus sejak Najib menjadi Perdana Menteri mulai 2009, antaranya skandal Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Lembaga Tabung Haji (Tabung Haji).

Turut mencolok mata rakyat skandal ketirisan dana Kumpulan Wang Amanah Persaraan (KWAP) dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) selain pelbagai deretan kes jenayah pengubahan wang haram seperti skandal rasuah Jabatan Air Negeri Sabah (JANS).


Negara juga pernah digemparkan dengan pelbagai tragedi pembunuhan berprofil tinggi seperti membabitkan wanita Mongolia, Altantuya Shaariibuu pada 2006; pengasas kumpulan perbankan Arab-Malaysian (Ambank), Hussein Ahmad Najadi dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Shaharuddin Ibrahim yang mati ditembak di Putrajaya pada 2013.


KEPUTUSAN PEMILIHAN DALAM PERHIMPUNAN AGONG UMNO DI BAWAH PIMPINAN NAJIB 

PAU 2009
Presiden: Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abd Razak
Timbalan Presiden: Tan Sri Muhyiddin Mohd Yasin 
Naib Presiden I: Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi
Naib Presiden II: Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein
Naib Presiden III: Dato' Seri Mohd Shafie bin Apdhal
Setiausaha Agung: Dato' Sri Tengku Adnan bin Mansor (2008 - kini)

PAU 2013
Presiden: Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abd Razak (meletak jawatan pada 12 Mei 2018)
Timbalan Presiden: Tan Sri Muhyiddin Mohd Yasin (dipecat dari UMNO pada 24 Jun 2016)
Naib Presiden I: Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi (menjalankan tugas Timbalan Presiden mulai 24 Jun 2015, kemudiannya menjalankan tugas Presiden mulai 12 Mei 2018)
Naib Presiden II: Dato' Seri Mohd Shafie bin Apdhal (digantung keahlian pada 24 Jun 2016 - kemudiannya keluar UMNO pada 4 Julai 2016)
Naib Presiden III: Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein (menjalankan tugas Timbalan Presiden mulai 12 Mei 2018)
Setiausaha Agung: Dato' Sri Tengku Adnan bin Mansor (sejak 2008)

Tempoh Bagi Perhimpunan Agung UMNO (PAU) mengikut Perlembagaan UMNO, PAU bagi pemilihan kepiminan diadakan tiga tahun sekali. PAU yang terakhir ialah pada 7 Nov 2013 dan tempohnya berakhir tidak melebihi 18 bulan dari tarikh perhimpunan yang terakhir. Ini bermakna PAU mesti diadakan sebelum 19 April 2018. Tetapi Pendaftar Pertubuhan (ROS) telah memberi kebenaran untuk UMNO mengadakan PAU pada 19 April 2019.

Adalah ROS mempunyai kuasa melangkaui Perlembagaan UMNO?

Jika tidak, pendaftaran UMNO sebagai sebuah pertubuhan akan terbatal mulai 19 Apr 2018.


.
SENARAI PUCUK PIMPINAN UMNO SEJAK DITUBUHKANPada 10 Mei 2018, berakhirlah riwayat Kerajaan BN (berteraskan UMNO) memerintah Kerajaan Malaysia apabila tewas dalam PRU 14 pada 9 Mei 2018.

Kejatuhan BN/UMNO bukan kerana BN/UMNO itu tidak kuat.  Kejatuhan BN/UMNO bukan kerana BN/UMNO tidak berjasa kepada rakyat. Kekalahan BN/UMNO adalah disebabkan pemimpinnya yang telah lupa diri dan lebih mementingkan diri sendiri. Rakyat sudah tidak tahan dengan penipuan demi penipuan oleh pemimpin UMNO untuk mempertahankan dan melindungi kesalahan Najib.Najib Meletak Jawatan Presiden UMNO dan Pengerusi BN.  Pada 12 Mei 2018, Najib meletak jawatan sebagi Presiden UMNO dan Pengerusi BN. Oleh kerana UMNO tidak mempunyai Timbalan Presiden (setelah pemecatan Muhyiddin pada Jun 2016), tugas-tugas Presiden dipangku oleh Ahmad Zahid Hamidi. Manakala tugas Timbalan Presiden dilaksanakan oleh seorang Naib Presidennya yang masih ada iaitu Hishammuddin Hussein.


Era Ahmad ZahidImage result for ahmad zahid

Ahmad Zahid menjalankan tugas Presiden UMNO dan Pengerusi BN.  Pada 12 Mei 2018, Najib meletak jawatan sebagi Presiden UMNO dan Pengerusi BN, tugas-tugas Presiden dipangku oleh Ahmad Zahid Hamidi. Manakala tugas Timbalan Presiden dilaksanakan oleh seorang Naib Presidennya yang masih ada iaitu Hishammuddin Hussein sehingga pemilihan kepimpinan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO yang dijangkakan pada bulan April 2019.

Saiz BN Semakin Kecut, Ahmad Zahid mewarisi BN yang hancur. Setelah BN tewas dalam PRU 14 beberapa buah parti komponennya telah mengambil keputusan keluar dari komponen BN. Dengan itu, BN semakin lemah dengan keahliannya mengecil dari 13 parti sebelum PRU14 kepada 3 parti sahaja yang kesemuanya bermarkas di Semenanjung iaitu UMNO, MCA dan MIC (termasuk UMNO Sabah). Inilah parti pemerintah yang asal (PERIKATAN) sebelum terbentuknya BN pada tahun 1973.

(1)   10 Mei 2018 - UPKO keluar BN - (12)
(2)   11 Mei 2018 - LDP keluar BN - (11)
(3)   12 Mei 2018 - PBS dan PBRS keluar BN - (9)
(4)   19 Mei MyPPP keluar BN - (8)
(5)   12 Jun 2018 - PBB, SUPP, PRS dan PDP keluar BN dan membentuk blok baru dikenali sebagai Gabungan Parti Sarawak (GPS) - (4)
(6)   23 Jun 2018- Gerakan keluar BN - (3)

Zahid disahkan sebagai Presiden UMNO. Pemilihan kepimpinan UMNO 2018 yang berlangsung pada 30 Jun 2018 telah mengesahkan Ahmad Zahid sebagai Presiden UMNO ke 8 (85 undi) dengan mengalahkan Khairy Jamaludin (49) dan Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah (22). Berikut adalah kedudukan kepimpinan tertinggi UMNO setelah selesai pemilihan:

(1)   Presiden: Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi.
(2)   Timbalan Presiden: Dato' Seri Mohammad bin Hassan.
(3)   Naib Presiden I: Dato' Seri Ismail Sabri bin Yaacob
(4)   Naib Presiden II: Dato' Seri Mahazer bin Khalid.
(5)   Naib Presiden III: Datuk Mohamed Khaled bin Nordin

Dalam pemilihan kepimpinan sayap-saya UMNO sebelum ini ketiga-tiga sayap memilih untuk memilih ketua yang baru:

(1)   Ketua Pemuda: Datuk Dr Asyraf Wajdi bin Datuk Dusuki.
(2)   Ketua Wanita: YB Datuk Noraini binti Ahmad.
(3)   Ketua Puteri: Datuk Zahida binti Zarik Khan.

Pada 13 Julai 2018 Presiden UMNO telah melantik Tan Sri Annuar bin Musa sebagai Setia Usaha Agong UMNO dan Tengku Adnan Tengku Kassim sebagai Bendahari.

Ahmad Zahid Ketua Pembangkang. Apabila persidangan Parlimen ke 14 bermula pada 16 Julai 2018, Presiden UMNO, Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi telah dilantik menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen.  Perlantikan ini menjadikan Ahmad Zahid sebagai pemimpin UMNO dan BN pertama menjadi ketua pembangkang.

Timbalan Presiden UMNO Menerima Dugaan.  Pada 16 November 2018, Mahkamah Pilihanraya telah mengisytiharkan kemenangan Dato' Seri Mohamad Hassan (Timbalan Presiden UMNO) di kerusi DUN Rantau (Negeri Sembilan) sebagai tidak sah. Mohamad kehilangan kerusinya dan satu PRK perlu diadakan.

Kerusi UMNO di Parlimen. Semasa PRU 14 (9 Mei 2018), UMNO memenangi 45 kerusi Parlimen dan tewas di 54 kerusi. Kekalahan besar calon-calon UMNO ini menyumbang kepada tumbangnya Kerajaan BN. Selepas PRU14, satu demi satu Ahli Parlimen UMNO keluar parti dan menjadi ahli Bebas atau menyertai Parti lain.

(1)   Bagan Serai: YB Datuk Dr Noor Azmi bin Ghazali - keluar UMNO pada 24 Jun 2018 menjadi ahli Bebas. Menyertai PPBM pada 28 Nov 2018.
(2)   Parit Buntar: YB Datuk Syed Abu Hussin Hafiz bin Syed Abdul Fasal - keluar UMNO pada 27 Jun 2018 menjadi ahli Bebas
(3)   Masjid Tanah: YB Mas Ermieyanti binti Shamsudin - keluar UMNO pada 1 Jul 2018 menjadi ahli Bebas - menyertai PPBM pada 13 Dis 18.
(4)   Jeli: YB Datuk Seri Mustapha bin Mohamed - keluar UMNO pada 18 Sep 2018 menjadi ahli Bebas - menyertai PPBM pada 26 Okt 2018.
(5)   Kimanis: YB Datuk Seri Anifah bin Aman - keluar UMNO pada 19 Sep 2018 dan menjadi ahli Bebas.
(6)   Labuan: YB Rozman bin Isli - keluar UMNO pada 11 Okt 2018 dan menyertai Parti WARISAN.
(7)   Beaufort: YB Datuk Azizah binti Mohd Bun - keluar UMNO pada 12 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(8)   Kudat - YB Datuk Abdul Rahim Bakri - keluar UMNO pada 12 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(9)   Beluran: YB Datuk Ronald Kiandee - keluar UMNO pada 12 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(10) Libaran: YB Zakaria bin Edris - keluar UMNO pada 12 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(11) Hulu Terengganu: YB Datuk Rosol bin Wahid - keluar UMNO pada 14 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(12) Mersing: YB Datuk Dr Abdul latif bin Ahmad keluar UMNO pada 14 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(13) Tasik Gelugur: YB Sahabudin bin Yahya keluar UMNO pada 14 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(14) Larut: YB Datuk Seri Hamzah bin Zainudin keluar UMNO pada 14 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(15) Sabak Bernam: YB Datuk Mohamad fasiah bin Mohd Fakeh keluar UMNO pada 14 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.
(16) Tanah Merah: YB Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz keluar UMNO pada 14 Dis 2018 menjadi ahli Bebas.

Jumlah baki kerusi UMNO di Parlimen pada 15 Dis 2018 ialah 29 kerusi (45 - 16).

Ahmad Zahid Berehat.  Pada 18 Disember 2018, kepimpinan UMNO sekali lagi melalui cabaran hebat apabila Presiden UMNO yang baru disahkan pada 30 Jun 2018 (tidak sampai 6 bulan), Dato' Seri Ahmad Zahid yang menghadapi 45 tuduhan di Mahkamah atas pelbagai tuduhan rasuah telah mengumumkan keputusan untuk berehat dan menyerahkan tugas-tugas Presiden UMNO dijalankan oleh Timbalannya, Dato' Mohamad bin Hassan.

Ismail Sabri Yaakob Ketua Pembangkang.  Pada 7 Mac 2019, Dato' Seri Ismail Sabri bin Yaakob(Ahli Parlimen Bera) yang juga salah seorang Naib Presiden UMNO telah dilantik menjadi Ketua Pembangkang, bagi menggantikan Ahmad Zahid Hamidi yang bercuti  rehat kerana menghadapi kes mahkamah.

UMNO mula bangkit.  Selepas PRU 14 terdapat 7 PRK dilangsungkan:

(1)  PRK DUN Sg Kandis, Selangor pada 4 Ogos 18 - BN(UMNO) - tewas.

(2)  PRK DUN Balakong, Selangor pada 8 Sep 18 - BN(MCA) - tewas

(3)  PRK DUN Seri Setia, Selangor pada 8 Sep 18 - BN tidak bertanding, memberi laluan kepada PAS (tewas).

(4)  PRK Parlimen Port Dickson, NS pada 13 Okt 18 - BN tidak bertanding dan memberi laluan kepada PAS (tewas).

(5)  PRK Parlimen Cameron Highland, Pahang pada 26 Jan 19 - BN(UMNO) menang.

(6)  PRK DUN Semenyih, Selangor pada 2 Mac 19 - BN(UMNO) menang.

(7)  PRK DUN Rantau, Negeri Sembilan pada 13 April 19 - BN(UMNO) menang.

(8)  PRK Parlimen Sandakan, Sabah pada 10 Mei 2019 - BN tidak bertandimg. PH(DAP) menang.

Ahmad Zahid Kembali.  Pada 30 Jun 2019, Dato' Seri Ahmad Zahid mengumumkan untuk menamatkan cuti dan kembali melaksanakan tugas Presiden berkuatkuasa serta-merta.

Pengerusi Lembaga Penasihat BN.  Pada 9 Julai 2019, Dato' Seri Mohd Najib (mantan Presiden UMNO) telah dilantik menjadi Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Perlantikan ini diumumkan oleh Pengerusi BN, Ahmad Zahid Hamidi.
.